Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Prihlásenie
Novinky Kontakt Rozvrh Fotoalbum O škole Predmety Magyar Tagozat
Školský vzdelávací program a výchovný program História školy Kam smerujeme 50. výročie školy

   Kam smerujeme

V tomto článku by sme vám radi priblížili naše plány a predstavy do budúcnosti. Keďže všetko so všetkým súvisí, aj naše smerovanie môže byť len také, aké vychádza zo súčasného stavu školy.  Každý náš ďalší krok musí byť dobre premyslený a zvážený. Všetky plány musia vychádzať z reálneho stavu a  analýzy našich predností i nedostatkov. Iba tak je možné všetky plány realizovať spôsobom, ktorý bude na prospech všetkých.

Dovoľte nám ešte predtým, ako vás oboznámime s našimi víziami, malé zamyslenie. Škola je veľmi živý organizmus. Je bohatým a rôznorodým systémom ľudských vzťahov a činností. Je nie len „továrňou na vzdelávanie“ ale aj miestom, kde sa formujú mnohé osobnostné vlastnosti a sociálne zručnosti našich detí. Len v škole totiž majú možnosť natrénovať si veľké množstvo takých životných situácií, s ktorými by sa inak nestretli. Každý deň tu prežíva svoje úspechy, víťazstvá i prehry veľké množstvo detí v rôznom veku a z rôzneho rodinného i sociálneho prostredia, čo zakladá veľkú príležitosť na výchovu k tolerancii voči iným ľuďom. V škole sa deti učia nielen novým poznatkom, ale aj schopnosti vychádzať s ľuďmi, vedieť pracovať v tíme, riešiť konflikty, vedieť sa presadiť v kolektíve, čeliť nespravodlivosti a bojovať za svoju pravdu. Škola je pre deti „trenažérom“ skutočného dospelého sveta. Prejsť týmto druhom socializácie je pre deti veľmi dôležité a úlohou školy je regulovať klímu v škole i v každej triede tak, aby podnety pôsobiace na deti boli prevažne pozitívne, aby podporovali kladné charakterové a vôľové vlastnosti žiakov a nedávali možnosť rozvinúť sa tým negatívnym.

Dnešná spoločnosť je žiaľ orientovaná najmä na materiálne hodnoty, stále menej sú pre deti hrdinami tí ľudia, ktorí reprezentujú dobro, česť, toleranciu, pravdu, láskavosť, múdrosť a vzdelanosť . Hrdinami sa pre deti mnohokrát stávajú aj takí ľudia, ktorí reprezentujú negatívne hodnoty. Deti všetko veľmi intenzívne vnímajú a sú verným obrazom spoločnosti, v ktorej žijú. Úloha školy vychovávať je potom čím ďalej ťažšia. Mnohokrát sa môžeme stretnúť s názorom, že deti sú dnes horšie ako sme boli my v ich veku. Avšak deti sú len také, aký je svet a akí sú ľudia okolo nich. Nie sú ani horšie ani lepšie. Sú len verným zrkadlom svojej doby a aktuálnych hodnôt, či už pozitívnych alebo negatívnych. Ak si toto uvedomíme, tak pochopíme, akú obrovskú zodpovednosť máme voči nim a voči ich budúcnosti. My všetci, ktorí vytvárame ich svet. Stará známa pravda hovorí, že základom výchovy je rodina. Proti tomu nemôžeme a ani nechceme nič namietať. Práve naopak, rodina musí byť pre školu našim najbližším partnerom. Partnerom pri výchove detí takým smerom, ktorý v nich podporí to dobré a nedá možnosť rozvinúť tomu zlému. My dospelí vytvárame svet, v ktorom žijú naše deti a z ktorého čerpajú. Ak chceme, aby boli lepšie naše deti, tak v prvom rade musíme byť lepší my sami.

Radi by sme vás ubezpečili, že my v škole si tieto súvislosti uvedomujeme a snažíme sa, tak ako je v našich možnostiach, vytvoriť deťom podnetné a pozitívne prostredie. Nie je to naozaj ľahká vec. Zápasíme nielen s výchovnými problémami, ktoré si deti do školy prinášajú, ale situáciu nám sťažuje aj fakt, že uskutočnená školská reforma bola "ušitá horúcou ihlou" a aj po jej ukončení stále chýba mnoho učebníc a zásobovanie nimi je veľmi zlé a oneskorené. Učebnice navyše nezodpovedajú kvalitou tomu, čo by sme si predstavovali. Pracovné zošity si žiaci musia kupovať.  Dnešná realita je taká, že si musíme vyrábať množstvo učebného materiálu sami a suplovať to, o čo sa mal postarať štát ešte pred spustením reformy. V dnešnej dobe navyše idú signály z ministerstva školstva o istom revidovaní toho čo bolo súčasťou reformy, žiaľ, podľa nás, opäť nesprávnym smerom. Znova sa idú okliešťovať kompetencie školy v tvorbe učebných plánov a znova sa idú veci centralizovať. Profilácia škôl tak nebude možná na tej úrovni ako sa počas reformy udiala. Od tohto konštatovania sa dostávame k tomu, na čo sa v našej škole pripravujeme. Dostávame sa tak k víziám o ďalšom smerovaní našej školy.

Naša škola vždy bola, je a vždy aj bude na zmeny pripravená. Či už sú pozitívne alebo negatívne. Naučili sme sa, že nič nie je nemenné a nečakáme čo nám nadiktujú zhora, ale sami sa snažíme robiť to, o čom sme presvedčení, že je pre školu najlepšie. Vypracovali sme školský vzdelávací program, v ktorom sú zahrnuté naše predstavy o dobrej škole. Jeho obsah si môžete pozrieť na našich stránkach. Školská reforma síce priniesla zmenu najmä v tom, že učebné plány dávajú školám väčšiu voľnosť vo výbere učiva a tým aj možnosť vypustiť zo vzdelávania mnohé zbytočnosti, zastaralé a nepoužiteľné informácie a nahradiť ich potrebnými a použiteľnými, no žiaľ máme obavy, že o časť tejto voľnosti znova pídeme. Časť učebných plánov škola tvorla sama a tu sa ukázala naplno pripravenosť školy využiť túto šancu skvalitniť a zlepšiť výsledky žiakov. Menšie množstvo učiva dáva možnosť rozvíjať u detí ich spôsobilosti (kompetencie), teda nekŕmiť deti len informáciami, ale naučiť ich samostatnosti v myslení a spracovávaní informácií, ich vyhodnocovaní a používaní. Využívame aj možností, ktoré dáva región, v ktorom žijeme a ktorý je svojím spôsobom špecifický nielen spolužitím dvoch národností ale aj strediskovým charakterom školy a spoluprácou s okolitými školami v obciach, z ktorých k nám prichádzajú žiaci do piateho ročníka. Predpokladáme využitie kultúrnych a športových tradícií nášho regiónu a širšiu spoluprácu s obcami, s verejnosťou a najmä s rodičmi. Najväčším prínosom, ktorý sme od pripravovanej reformy očakávali je to, že sa viac budeme môcť venovať výchove. Toto očakávanie sa však tak celkom nenaplnilo. Zameriavame sa síce na rozvoj prirodzených daností žiakov, na to aby sa vyučovanie pre každého stalo príťažlivejším a deti boli zamestnávané činnosťami, ktoré ich bavia a ktoré budú prirodzene rozvíjať ich zručnosti pozitívne vlastnosti, no stretávame sa aj s poklesom domácej prípravy žiakov, akoby sa všetci spoliehali hlavne na vyučovacie hodiny a domáca príprava sa zanedbáva. Napriek tomu, by sa nám malo podariť dosiahnuť lepšie výchovné výsledky a zlepšiť celkové schopnosti žiakov. Radi by sme zaznamenali pozitívne výsledky najmä v jazykoch, vo využívaní informačných technológií, v samostatnosti riešiť problémy, v aktívnom prístupe k učeniu, ktoré bude deti oveľa viac baviť.

Čo konkrétne robíme, aby nás nová situácia nezaskočila a aby sme nielen udržali kvalitu ale ju výrazne zlepšili? V prvom rade robíme, to, čo žiadame aj od svojich žiakov, a síce, vzdelávame sa. Naši učitelia absolvujú množstvo vzdelávacích akcií, školení a seminárov. Zúčastňujeme sa na všetkých, ktoré by mohli byť prínosom pre osobnostný rast a odbornosť našich učiteľov. Neustále sa tiež snažíme zlepšiť personálne obsadenie školy, čo sa týka odbornosti.  Analyzujeme rezervy, nedostatky a slabé stránky z minulosti a cieľavedome plánujeme zlepšenie stavu. Aktuálne sa učitelia zapojili do celonárodného projektu "digitálne vzdelávanie", v rámci ktorého spolupracujú na tvorbe digitálneho obsahu vzdelávania použiteľného pri vyučovaní s podporou IKT. Školu postupne vybavujeme novými interaktívnymi tabuľami a a čoraz častejšie využívame pri vyučovaní. Malo by to našu školu zasa výrazne posunúť vpred a prejsť od tradičného spôsobu vyučovania na moderné, digitálne vyučovanie. Držme si palce, aby sme v tom všetkom boli úspešní.

Uvedomujeme si, že informovanosť a komunikácia je pre rozvoj dôležitá. S veľkou radosťou preto vítame aj možnosť prezenovať na týchto stránkach svoje vízie a priblížit naše plány rodičom našich detí. Budeme vďační za všetky vaše podnety a privítame vašu pomoc. Veď máme spoločný cieľ. Tým cieľom sú naše deti a ich budúcnosť. Ich úspech a šťastný život v budúcnosti zakladáme už teraz tým, akej výchovy sa im dostáva v rodinnom a v školskom prostredí. Snažme sa teda spoločne.
                                                                                                                                               Mgr. M. Bogr