Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Prihlásenie
Novinky Kontakt Rozvrh Fotoalbum O škole Predmety Magyar Tagozat
50 výročie školy

 

Stiahnite si publikáciu o škole, vydanú pri príležitosti 50. výročia školy:

Zakladna_skola_broz_1.doc

Zakladna_skola_broz_2.doc

Zakladna_skola_broz_3.doc

Zakladna_skola_broz_4.doc

 

Základná škola – Alapiskola v Jelenci v školskom roku 2008/09 vstúpila do 50. roku svojej existencie v podobe, v akej ju poznáme aj dnes, teda školy s dvoma oddeleniami, slovenským a maďarským pod spoločným riaditeľstvom. Vznikla v septembri 1959 zlúčením vtedajšej osemročnej strednej školy slovenskej a osemročnej strednej školy maďarskej. Do súčasných priestorov sa presťahovala v tom istom školskom roku, v januári 1960. Bola premenovaná na Základnú deväťročnú školu a neskôr na Základnú školu. Dnes je úradný názov školy zložený zo slovenského i maďarského názvu.

Za 50 rokov existencie slovenského i maďarského oddelenia škola dokázala plniť svoje pedagogické poslanie naozaj kvalitne a postupne si vybudovala naozaj dobré meno nielen v okolitých obciach ale aj v celom nitrianskom kraji. Nebývalým rozvojom prešla najmä v ostatných rokoch, na čo sme veľmi hrdí a snažíme sa ďalej zvyšovať úroveň vzdelávania a výchovy našich žiakov.

V tomto roku sa spustila školská reforma a naši učitelia na ňu boli pripravení. Všetci spoločne vytvárali základný dokument školy, Školský vzdelávací program, ktorý obsahuje učebné osnovy všetkých predmetov s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov. Motto školského programu: „Pestrá mozaika poznania pre život vo farebnom svete“ vyjadruje zameranie školy na oboch stupňoch vzdelávania. Na 1. stupni ZŠ sa poskytuje primárne vzdelávanie všeobecného zamerania pod mottom: „Pestrá mozaika“. Na 2. stupni ZŠ sa poskytuje nižšie stredné vzdelanie pod mottom: „Farebný svet“ so všeobecným zameraním s dôrazom na informatiku, cudzie jazyky a rozvíjanie vzájomnej tolerancie pri zachovávaní regionálnych a národnostných tradícií.

Základný pedagogický princíp školy náš vzdelávaci program vystihuje vetou: Učiť nielen ČO ale aj AKO a PREČO. (ČO – suma poznatkov a vedomostí, AKO – spôsobilosti, PREČO – motivácia a výchova). Absolvent našej základnej školy by mal byť MÚDRY, ŠIKOVNÝ a DOBRÝ. Múdry znamená, aby mal všeobecný rozhľad a orientáciu vo všetkých vedomostiach, ktoré má na základnej škole získať, aby mal poznatky zo všetkých vyučovacích predmetov, ktoré sú systematické, trvalé a použiteľné. Šikovný znamená, aby vedel svoju múdrosť používať v živote i v ďalšom štúdiu a v praxi, teda aby získal potrebné kľúčové spôsobilosti (kompetencie). Dobrý znamená, aby svoje vedomosti a šikovnosť použival na rozvoj pozitívnych hodnôt, nielen na svoj prospech ale aj na prospech iných ľudí, spoločnosti a prostredia, ktorých je súčasťou.

Nový prístup k žiakom, nový výber učiva, no najmä nový spôsob nadobúdania vedomostí žiakmi by mal zabezpečiť, aby boli žiaci lepšie pripravení na skutočný svet, ktorý nie je čierno-biely ale farebný a rozmanitý. Samozrejme, že nebudeme negovať všetko, čo bolo doteraz, veď máme na čom stavať. Všetko, čo preverila prax ako pozitívne, každú dobrú tradíciu budeme ďalej rozvíjať, no zároveň sa budeme snažiť vniesť nové prvky tak, aby výsledkom bolo vzdelanejšie, vychovanejšie dieťa. Symbolikou spojenia nového s tradičným je práve prebiehajúci školský rok, ktorý je prvým rokom školskej reformy a zároveň 50. rokom existencie školy.

Radi by sme sa zastavili a obzreli späť na tých 50 rokov, spomenuli si na všetky úspechy a milé udalosti, na všetky osobnosti z radov pedagógov i absolventov školy. Aj prostredníctvom tohto článku vyzývame preto všetkých, ktorí by mohli prispieť akýmkoľvek písomným alebo obrazovým materiálom k tomuto zámeru, aby nás navštívili a venovali respektíve zapožičali nám tieto materiály. Veľmi nám to pomôže pri organizovaní osláv. Oslavy 50. výročia školy, plánujeme na deň 27. júna 2009.

Zároveň si týmto dovoľujeme pozvať všetkých našich absolventov, všetkých bývalých pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy a širokú verejnosť zo všetkých obcí patriacich do nášho školského obvodu na oslavy tohto významného jubilea školy. Všetci súčasní zamestnanci školy sa na vás tešia a srdečne vás na pôde školy privítajú.

                                                                                  Autor: Mgr. Miroslav Bogr