Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Prihlásenie
Novinky Kontakt Rozvrh Fotoalbum O škole Predmety Magyar Tagozat
Aktuálne info Konzultačné hodiny Činnosť školského poradcu Testovanie 5 Testovanie 9 KOMPARO Prijímacie pohovory Dni otvorených dverí Stredné školy Duálne vzdelávanie

Školský poradca

Činnosť školského poradcu

 

 

             Práca so žiakmi:

 - V spolupráci s triednymi učiteľmi včasne vyhľadávať deti, u ktorých sa prejavujú výchovné ťažkosti a poruchy správania zapríčinené najmä vplyvom sociálnych faktorov, navrhovať potrebné opatrenia pre nápravu a tieto opatrenia realizovať pedagogickými a psychologickými metódami

- Sprístupňovať končiacim žiakom informácie o povolaniach, študijných odboroch, o nárokoch a podmienkach štúdia

- Oboznamovať žiakov nižších ročníkov s typmi stredných škôl

 

            Práca s rodičmi:

 

- Podľa požiadaviek zákonných zástupcov sprostredkovať pedagogicko-psychologické vyšetrenie končiacich žiakov k voľbe povolania

- Uskutočňovať individuálnu konzultačnú činnosť s rodičmi žiakov, ktorí majú vývinové a výchovné ťažkosti (v spolupráci s triednymi učiteľmi)

- Realizovať profesionálno-informačnú a poradenskú činnosť pre rodičov, ktorá sa týka prípravy žiakov na voľbu povolania

- Upevňovať súlad medzi rodičmi žiakov a žiakmi, namä pri nesúhlasných názoroch na vhodnosť určitého povolania pre ich dieťa

- V prípade neprijatia žiaka na SŠ pomáhať pri reorientácii a zabezpečiť odoslanie novej prihlášky