Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Prihlásenie
Novinky Kontakt Rozvrh Fotoalbum O škole Predmety Magyar Tagozat
Školský poriadok pre žiakov platný od 1.9.2019 Pravidlá bezpečnosti - príloha k školskému poriadku Metodický pokyn na hodnotenie a klasifikáciu žiakov Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov

Vnútorná legislatíva

Školský poriadok pre žiakov platný od 1.9.2019

Školský poriadok pre žiakov platný od 1.9.2022

Základná škola – Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Článok 1 - Príchod a odchod žiakov do školy a zo školy

1. Žiak na vyučovanie prichádza tak, aby pred začiatkom hodiny bol na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Do školy prichádza 5 až 15 minút pred začiatkom vyučovania, ktoré začína o 7.45 h; skôr iba v prípade, že dochádza školským autobusom. Žiaci z druhého smeru po vystúpení zo školského autobusu idú rovno do školy.

2. Budova školy sa uzatvára o 7.45 h. Opakovaný neskorý príchod sa považuje za porušenie Školského poriadku (ďalej „ŠP“) a zanedbávanie školskej dochádzky.

3. Do školskej budovy vchádzajú žiaci vchodom vedúcim do žiackej šatne.

4. Žiak sa prezúva do zdravotne vhodnej a čistej otvorenej obuvi (ďalej „prezuvky“), ktorú si denne nosí v osobitnom vrecúšku do školy alebo necháva uloženú v uzamknutej šatňovej skrinke. Ako prezuvky sa nesmie používať uzavretá športová obuv.

5. Zo školy žiak odchádza ihneď po skončení poslednej vyučovacej hodiny alebo po skončení záujmovej činnosti. Dochádzajúci žiak čaká na odchod školského autobusu  v čakárni pod dozorom  vyučujúceho .

6. V prípade,  že žiak chodí do školy bicyklom, odkladá ho na určené miesto a počas vyučovania ho má uzamknutý. Po areáli školy žiak bicykel tlačí a z dôvodu bezpečnosti je zakázané jazdiť po areáli školy na bicykli.

Článok 2 - Správanie žiakov

1. Žiak je povinný správať sa a vyjadrovať slušne, riadiť sa pokynmi vyučujúcich aj ostatných zamestnancov, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a dodržiavať tento ŠP

2. Na vyučovanie i všetky školské podujatia prichádza žiak včas, riadne pripravený podľa rozvrhu, so všetkými učebnicami a potrebnými učebnými pomôckami.

3. Škola používa na komunikáciu so žiakmi a ich zákonnými zástupcami systém EduPage, ktorého súčasťou je aj elektronická triedna kniha a elektronická žiacka knižka. Žiaci sú povinní sledovať svoj elektronícký účet, sledovať domáce úlohy a podobne. Rodičia podpisujú známky elektronicky. V prípade, že rodičia a žiaci nemajú prístup k internetu, môže im byť poskytnutá papierová žiacka knižka alebo výpisy známok. 

4. Každý žiak má v učebni svoje miesto určené v zasadacom poriadku, ktoré nesmie svojvoľne meniť. Ihneď po zazvonení na hodinu, žiak sedí na svojom mieste.

5. Mobilné telefóny

   a) Žiakom sa zakazuje nosenie mobilných telefónov, tabletov, smarthodiniek a všetkých typov záznamových zariadení do školy a na školské podujatia. Žiaci môžu pri vyučovaní využívať len školské tablety a zariadenia pripojené na internet podľa pokynov vyučujúcich.

   b) So zariadeniami podľa odseku 5 písmena a) žiak nesmie nastúpiť ani do školského autobusu ani ho priniesť do školy alebo na podujatia organizované školou, ak to v informovanom súhlase (pri školských podujatiach) nie je doslovne povolené, avšak v súlade so zásadami slušného správania a v súlade so školským poriadkom. 

   c) V prípade, ak nastane situácia, že rodič výnimočne a nevyhnutne potrebuje, aby bol so svojim dieťaťom v mobilnom spojení po skončení vyučovania a opustení školy a školského autobusu, je možné využiť časovo obmedzenú výnimku, o ktorú rodič musí požiadať písomne triedneho učiteľa alebo vedenie školy. Následne škola takúto výnimku udelí alebo neudelí. Po udelení takejto výnimky môže mať žiak mobilný telefón v škole, ktorý ale musí byť vypnutý. Táto výnimka sa spravidla udelí na jeden deň. V prípade zneužitia tejto výnimky žiakom, nebude v budúcnosti žiakovi podobná výnimka udelená.

   d) Porušenie zákazu nosenia zariadení podľa odseku 5 písmena a) do školy sa považuje za závažné porušenie ŠP a žiakovi môže byť za ňu udelené výchovné opatrenie. V prípade opakovaného porušenia tohto zákazu môže byť žiakovi znížená známka zo správania.

6. Žiak na vyučovaní pozorne sleduje výklad i odpovede žiakov, svedomito pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje. O slovo sa hlási zdvihnutím ruky.

7. Ak sa žiak na vyučovanie nemohol pripraviť alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa na začiatku hodiny a uvedie dôvod.

8. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, zdravia sa žiaci povstaním. Na hodinách výchovných predmetov, ako aj pri písomných prácach žiaci nevstávajú.

9. Žiak môže opustiť učebňu, ihrisko, či pracovné miesto len so súhlasom učiteľa.

10. Žiak udržiava svoje miesto v čistote a poriadku, má zakázané poškodzovať, či znečisťovať školský majetok. Vedomé poškodenie sa považuje za závažné porušenie ŠP

11. Žiakom nie je dovolené vykláňať sa z oblokov, vyhadzovať von papiere a iné odpadky, či predmety.

12. Žiak má zakázané nosiť do školy predmety, ktoré v škole nepotrebuje, obzvlášť predmety, ktoré by mohli byť nebezpečné a ohroziť zdravie, či život žiakov a zamestnancov školy. Porušenie tohto zákazu je závažným porušením ŠP. Klenoty, hodinky, mobilný telefón a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Ak žiak zistí stratu svojej veci, oznámi to okamžite triednemu učiteľovi.

13. Žiak zásadne zdraví všetkých zamestnancov školy, vyká im a oslovuje ich pán alebo pani. Vyučujúcich oslovuje pán učiteľ alebo pani učiteľka.

14. V školskej jedálni sa zdržujú len stravníci, a to iba počas vydávania stravy. Pri stole a v jedálni sa žiak správa ticho a disciplinovane, riadi sa pokynmi dozoru.

15. a) Cez malú prestávku sa žiak zdržiava vo svojej triede a pripravuje si pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu. Triedu môže opustiť iba v prípade, že potrebuje ísť na WC, potrebuje ísť za niektorým vyučujúcim alebo ide do školského bufetu. Po chodbe chodí krokom, nebeží a nekričí. Ak v triede počas prestávky niekto porušuje školský poriadok alebo sa správa nevhodne, môže ísť ktorýkoľvek žiak nahlásiť túto skutočnosť učiteľskému dozoru alebo do zborovne, prípadne vedeniu školy.                                                                                                              

      b) Chodiť do priestorov školskej šatne majú žiaci počas prestávok zakázané. Môžu tak urobiť len so súhlasom vyučujúceho v odôvodnených prípadoch.

      c) Ak majú žiaci ďalšiu hodinu v inej učebni ako vo svojej kmeňovej, presúvajú sa ihneď po prvom zvonení na hodinu. Po druhom zvonení na hodinu už musia čakať pred učebňou v tichosti na vyučujúceho alebo už byť v učebni.

16. Cez veľké prestávky, ktoré sú po 3. a 5. vyučovacej hodine sa žiak prechádza vo vymedzenom priestore školského areálu, a to po chodníkoch v priestore medzi pavilónmi školy. V prípade nepriaznivého počasia ostávajú žiaci v budovách a prechádzajú sa vo vestibule. Jednu z týchto dvoch možností podľa počasia vyberá dozor konajúci učiteľ. Žiaci sú povinní riadiť sa jeho pokynmi.

17. Ak žiaci prechádzajú do inej učebne, vezmú si všetky svoje veci a disciplinovane sa presunú tak, aby v čase zvonenia už boli v učebni. Pri prechode do inej budovy sa presúvajú výlučne pod dozorom učiteľa, s ktorým majú nasledujúcu vyučovaciu hodinu.

18. Ak žiak potrebuje hovoriť s učiteľom cez prestávku, požiada dozor konajúceho učiteľa, aby ho ohlásil, ak nie je dozor konajúci učiteľ nablízku, použije zvonček zborovne.

19. Žiak sa nesmie vyjadrovať neslušne a vulgárne, nikoho nesmie slovne urážať, zdržiava sa akýchkoľvek prejavov národnostnej, etnickej a inej neznášanlivosti voči iným ľuďom. Používanie vulgarizmov voči spolužiakom alebo vyučujúcim je závažným porušením ŠP.

20. Žiaci sa k sebe správajú slušne, korektne, nevyvolávajú a nezapájajú sa do konfliktov a bitiek, neubližujú spolužiakom. Vedomé a opakované ubližovanie (fyzické i psychické) sa považuje za šikanovanie a je závažným porušením ŠP.

21. Žiak nesmie bez dovolenia vyučujúceho zhotovovať v priestoroch školy a na školských akciách žiadne zvukové ani obrazové záznamy. Je zakázané akýkoľvek takýto záznam svojvoľne zverejniť na internete. Porušenie tohto bodu sa považuje za závažné porušenie ŠP.

22. Žiak nesmie fajčiť, piť alkoholické nápoje, brať drogy, či iné omamné návykové látky v škole i mimo školy. Porušenie tohto bodu sa považuje za závažné porušenie ŠP.

23. Žiak sa musí správať slušne aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské normy správania. Je zdvorilý k dospelým a chorým ľuďom, uvoľňuje im miesto v prostriedkoch hromadnej dopravy. V neskorých večerných hodinách sa žiak nesmie bez dozoru zdržiavať na ulici, verejných priestranstvách a na verejných podujatiach.

24. V prípade, že žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov či učiteľov alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že ju znemožňuje, môže riaditeľ školy použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité umiestnenie žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca a okamžité privolanie zákonného zástupcu, zdravotnej pomoci a policajného zboru. Po príchode zákonného zástupcu, tento preberá za žiaka zodpovednosť.

Článok 3a - Dochádzka žiakov do školy

1. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Bez dovolenia žiak nesmie opustiť priestory školy, či vzdialiť sa od vyučujúceho počas školského podujatia. Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov, činnosti záujmových útvarov a dochádzka do školského klubu je pre prihlásených žiakov povinná.

3. Ak má žiak vymeškať vyučovanie pre vopred známu príčinu, vyžiada si jeho zákonný zástupca povolenie, a to osobne alebo písomne s udaním času odchodu, podpisom a dátumom. Na vymeškanie vyučovania v rozsahu najviac jeden deň dáva súhlas triedny učiteľ, na viac ako jeden deň dáva súhlas riaditeľ školy, po zvážení písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka.

4. O uvoľnenie žiaka zo školského klubu v inom termíne ako je na zápisnom lístku, žiada jeho zákonný zástupca osobne alebo písomne s udaním času odchodu, podpisom a dátumom.

5. Ak sa žiak stravuje v školskej jedálni, v prípade jeho neúčasti na vyučovaní ho zo stravy odhlasuje jeho zákonný zástupca osobne alebo na tel. čísle: 037/6313234 (vedúca školskej jedálne), prípadne na tel. čísle: 037/6313201 (riaditeľka školy, sekretariát).

6. Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky je stav, keď žiak vymešká v kalendárnom mesiaci viac ako 15 neospravedlnených vyučovacích hodín.

7. Ako dôvod ospravedlniteľnej neúčasti žiaka na vyučovaní sa uznáva:

a) choroba žiaka,                                                                   

b) lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy,

c) mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,          

d) náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,

e) mimoriadne udalosti v rodine žiaka,                             

f) účasť žiaka na organizovanej športovej príprave, na súťažiach prípadne v štátnej reprezentácii,

g) iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú jeho účasť v škole na základe posúdenia riaditeľa školy.

8. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní je jeho zákonný zástupca povinný oznámiť bezodkladne príčinu jeho neprítomnosti. To znamená, že triedny učiteľ musí byť od prvého dňa o príčine neprítomnosti žiaka informovaný.

9.Na ospravedlnenie neúčasti žiaka na vyučovaní v trvaní viac ak 3 dni je nutné predložiť písomné ospravedlnenie, lekársky alebo úradný doklad potvrdzujúci neprítomnosť žiaka, a to do troch dní od nástupu žiaka do školy.

10. Písomné ospravedlnenie od zákonného zástupcu akceptuje učiteľ najviac na 3 po sebe nasledujúce dni neprítomnosti žiaka na vyučovaní. Neprítomnosť trvajúce dlhšie ako 3 dni musím byť ospravedlnená lekárom.

11. V odôvodnených prípadoch, keď časté vymeškávanie vyučovania žiakom indikuje zanedbávanie povinnej školskej dochádzky, má škola právo vyžadovať od zákonného zástupcu lekárske potvrdenie aj pri ochorení kratšom ako 3 dni. Lekár vydáva takéto potvrdenie na základe písomnej žiadosti školy.

12. V odôvodnených prípadoch sa úradný doklad vyžaduje aj ak neprítomnosť trvá menej ako 3 po sebe nasledujúce dni, najmä keď má škola vedomosť, že skutočný dôvod neúčasti žiaka na vyučovaní nie je zhodný s dôvodom uvádzaným zákonným zástupcom.

13. Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný v škole na 4 a viacerých hodinách, oznámi ihneď túto skutočnosť triedny učiteľ riaditeľovi školy a pozve zákonného zástupcu na pohovor, z ktorého vyhotoví zápisnicu.

14. Za neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá preukázateľne nebola spôsobená zákonným zástupcom žiaka, môže byť žiakovi udelené:

a) napomenutie triednym učiteľom za 1 až 4 neospravedlnené hodiny,                 

b) pokarhanie riaditeľom školy za viac ako 4 neospravedlnené hodiny,

c) znížená známka zo správania za opakovanú neprítomnosť trvajúcu viac ako 4  vyučovacie hodiny alebo za neprítomnosť trvajúcu viac ako dva vyučovacie dni.

15. Pri podozrení na zanedbávanie povinnej školskej dochádzky:

a) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín mesačne, riaditeľ školy bezodkladne oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny,

 

b) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať konanie o priestupku podľa § 6 ods. 4 a § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“),

 

c) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 100 vyučovacích hodín, je potrebné zo strany obce podať podľa § 211 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka pre podozrenie zo spáchania trestného činu Ohrozovania mravnej výchovy mládeže.

 

Článok 3b - Správanie žiakov v školskom autobuse

1. Žiak nastupuje do školského autobusu kľudne a disciplinovanie. V autobuse sa správa slušne, neruší príliš hlasným hovorom, počas jazdy nevstáva z miesta. Pri nastupovaní do autobusu i počas prepravy v autobuse sa žiak v plnej miere riadi pokynmi dozor konajúceho učiteľa alebo iného zamestnanca povereného dozorom. Správanie žiakov je upravené aj v zmluve uzatvorenej medzi školou a obcou, ktorá je poskytovateľom prepravy žiakov. 

2. Miesta v autobuse si žiaci vzájomne neobsadzujú, sadajú si tak ako sú miesta v autobuse voľné. Ak majú v autobuse určené miesto, sedia výlučne na ňom. Žiak je povinný pripútať sa bezpečnostným pásom na všetkých sedadlách, ktoré sú týmito pásmi vybavené. V prípade, že škola vydá zasadací poriadok v školskom autobuse, je žiak povinný ho rešpektovať. 

3. Pri preprave do školy a zo školy, žiaci nesklápajú opierky sedadiel a ani s nimi nijako nemanipulujú. Šetria a chránia interiér a vybavenie autobusu. Akékoľvek poškodenie v plnej výške uhradí zákonný zástupca žiaka.

4. Ohľadom mobilných zariadení platia v školskom autobuse tie isté pravidlá ako v škole.

Článok 4 - Starostlivosť o školské zariadenie a učebnice

1. Žiak je povinný šetriť učebnice, školské potreby a pomôcky, udržiavať v poriadku a čistote svoje miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením. Úmyselné poškodzovanie školského majetku je závažným porušením ŠP.

2. Akékoľvek poškodenie majetku školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej miere povinný zaplatiť zákonný zástupca žiaka.

3. Učebnice, ktoré boli žiakovi bezplatne zapožičané školou spravidla na jeden školský rok, je žiak povinný chrániť. Ak pri preberaní učebníc žiak zistí poškodenie, je povinný nahlásiť to triednemu učiteľovi. V prípade, že sa na konci roka zistí poškodenie učebnice, ktoré nebolo nahlásené na začiatku roka, je žiak povinný ho odstrániť alebo nahradiť. V prípade straty učebnice je potrebné zakúpiť a odovzdať rovnakú učebnicu. Ak žiak prestupuje na inú školu, je žiak povinný odovzdať pred odchodom všetky učebnice, ktoré mu boli bezplatne zapožičané.

Článok 5 - Starostlivosť o zovňajšok

1. Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a upravený vhodne a čisto. Nevhodnosť oblečenia a úpravy posudzuje triedny učiteľ, riaditeľ školy a jeho zástupca.

2. Nie je dovolené používať lak na nechty, žiadny druh mejkapu ani žiadny druh piercingu. 

3. Zo zdravotných dôvodov nie je dovolené ako prezuvky v škole používať uzavretú športovú obuv.

4. Každý žiak je povinný mať v škole a používať hygienické vrecko s toaletnými potrebami a používať ho na hygienu najmä po použití sociálneho zariadenie.

5. Každý žiak je povinný používať vhodný pracovný odev a ochranné pomôcky na hodinách technickej výchovy a pri laboratórnych prácach, kde si to vyžaduje bezpečnosť a športový odev na hodinách telesnej výchovy.

Článok 6 - Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách

1. a) Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, na podujatiach organizovaných školou, ako aj v čase mimo vyučovania, chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, nevykonáva žiadne činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, požívanie a prechovávanie žuvacieho tabaku, nikotínových vrecúšok a iných škodlivých a návykových látok. Porušenie tohto ustanovenia je závažným porušením školského poriadku.

   b) Rovnako je zakázané do školy nosiť a požívať všetky typy energetických nápojov, ktoré nie sú pre detský organizmus vhodné.

2. Každý žiak je povinný dodržiavať pravidlá bezpečnosti, s ktorými bol oboznámený na začiatku školského roka a rešpektovať usmernenia vyučujúcich smerujúce k predchádzaniu úrazom. Žiak nesmie do školy nosiť predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a zamestnancov školy.

3. Žiak nesmie do školy nosiť a používať predmety spadajúce do označenia „zábavná pyrotechnika“, ktoré nesmie používať ani pri ceste do školy a zo školy. Rovnako nesmie tieto predmety používať ani vo voľnom čase bez dozoru dospelej osoby. Porušenie tohto bodu je závažným porušením školského poriadku.

4. Pravidlá správania a bezpečnosti na hodinách telesnej výchovy, technickej výchovy, v odborných učebniach, interaktívnych učebniach a v školskom klube sú prílohou tohto vnútorného poriadku.

5. V prípade úrazu alebo náhlej nevoľnosti žiak ihneď informuje vyučujúceho, alebo dozor konajúceho učiteľa, alebo najbližšiu dospelú osobu.

Článok 7 – Žiacka samospráva

 1. Na škole pracuje žiacka školská rada

Je iniciatívnym orgánom zloženým zo žiakov školy. Schádza sa trikrát ročne alebo podľa potreby. Podrobnosti fungovania žiackej rady upraví štatút žiackej rady.

Žiacka rada prichádza s vlastnými iniciatívami smerujúcimi na zlepšenie celkovej klímy školy, rozvíjanie vzťahov medzi žiakmi a medzi žiakmi a zamestnancami školy.

 

Žiacka rada:

a) sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,

b) podieľa sa na zmenách a zabezpečení dodržiavania školského poriadku,

c) zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská a návrhy.

2. Samospráva triedy je pomocným orgánom triedneho učiteľa. Členov samosprávy volí žiacky kolektív triedy a vymenováva triedny učiteľ. Samospráva pracuje v tomto zložení: predseda, študijný a zberový referent, nástenkár - referent pre mimoškolskú činnosť, ďalší členovia podľa uváženia triedy a triedneho učiteľa.

3. Práva a povinnosti členov samosprávy sú nasledovné: predseda zastupuje triedu, predkladá požiadavky v mene triedy triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim, kontroluje prácu členov samosprávy, študijný a zberový referent podáva triednemu učiteľovi správy o zhoršení prospechu a správania žiakov, vedie evidenciu výkonov žiakov pri zberových akciách školy, nástenkár - referent pre mimoškolskú činnosť sa stará o triednu nástenku, organizuje mimoškolské podujatia triedy,

4. Členov samosprávy, ktorí si neplnia svoje povinnosti, triedny učiteľ odvolá a žiacky kolektív zvolí nových členov.

5. Triedny učiteľ menuje na každý týždeň dvoch týždenníkov. Povinnosti týždenníkov sú nasledovné:

- pred vyučovaním zotrieť tabuľu, pripraviť kriedu a ostatné pomôcky na vyučovanie, tabuľu zotierať po každej vyučovacej hodine, ak treba doplniť kriedy, podľa potreby polievať kvety,

- na každej hodine hlásiť neprítomných a nepripravených žiakov,

- keď sa vyučujúci do 3 minút nedostaví na vyučovaciu hodinu, ohlásiť túto skutočnosť zástupcovi riaditeľa prípadne v zborovni,

- cez každú prestávku vetrať spodnými vetracími oknami, veľké okná sú zakázané otvárať bez povolenia učiteľa,

- prachovky na tabuľu prášiť cez veľkú prestávku vonku na určenom mieste,

- dodržiavať a od spolužiakov vyžadovať dodržiavanie pravidiel bezpečnosti, hygieny a poriadku,

- poškodenie školského majetku a porušenie tohto poriadku ihneď hlásiť triednemu učiteľovi,

- po poslednej hodine zatvárať okná a dvere,

 - v prípade, že si nevedia rady, obrátia sa na triedneho alebo dozor konajúceho učiteľa.

6. Triedny žiacky kolektív si tvorí triedny poriadok, teda vlastné pravidlá správania v triede, ktoré sú v súlade s týmto školským poriadkom a ktoré majú za úlohu pomôcť vytvoriť v triednom kolektíve čo najlepšie vzťahy, atmosféru spolupráce a spolupatričnosti, zlepšovať fungovanie kolektívu a každodenného života triedy. Porušovanie pravidiel v triednom poriadku sa posudzuje ako porušovanie školského poriadku.

Článok 8 - Práva žiaka

1. Každý žiak bez výnimky, bez rozdielu národnosti, rasy, etnickej príslušnosti, pohlavia, náboženstva, sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia má právo na bezplatný prístup k vzdelávaniu.

2. Každý žiak má právo na vzdelanie, ktoré rozvíja jeho osobnosť, talent, rozumové a fyzické schopnosti.

3. Každý žiak má právo na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

4. Každý žiak má právo na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

5. Každý žiak má právo na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

6. Každý žiak má právo na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom školským vzdelávacím programom,

7. Žiak má právo poznať kritériá svojho hodnotenia a včas byť oboznámený s výsledkom hodnotenia.

8. Žiak so špecifickými vývinovými chybami učenia má právo byť hodnotený ako žiak v špeciálnej triede.

9. Žiak má právo na opravné skúšky podľa pravidiel daných klasifikačným poriadkom.

10. Žiak má právo vhodným spôsobom vyjadriť svoj názor.

11. Každý žiak má právo na ochranu osobných údajov podľa príslušných predpisov.

12. Žiak má právo na zotavenie od učenia počas prestávok.

13. Žiak má právo na výber budúceho štúdia.

14. Žiak má právo zúčastniť sa žiackej samosprávy.

15. Žiak má právo zapájať sa podľa záujmu do mimoškolských aktivít školy.

16. Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora prevencie drogových závislostí a ostatných zamestnancov školy.

17. Každý žiak má právo byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a zneužívania.

18. Každý žiak má právo byť vychovávaný v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí.

19. Každý žiak má právo na odpočinok a zotavenie

 

 

Článok 9 - Opatrenia na posilnenie disciplíny a kritériá na zníženie známky zo správania

1. Žiaci, ktorí porušujú pravidlá tohto poriadku, môžu dostať výchovné opatrenie a môže im byť znížená známka zo správania. Menej závažným previnením sa rozumie porušenie ktoréhokoľvek pravidla tohto poriadku okrem tých, pri ktorých je priamo uvedené, že ich porušenie je považované za závažné. Výchovné opatrenie alebo zníženú známku zo správania môže žiak dostať za opakované menej závažné porušenie ŠP alebo za závažné porušenie ŠP.

2. Žiakovi môže byť udelené:

a) napomenutie triednym učiteľom, ak sa opakovane dopustí menej závažného porušenia ŠP, alebo za fajčenie mimo priestorov školy, alebo za 1 až 4 neospravedlnené hodiny,

b) pokarhanie triednym učiteľom, ak sa často opakovane dopúšťa menej závažných porušení ŠP, alebo za fajčenie v priestoroch školy,

c) pokarhanie riaditeľom školy, ak sa žiak dopustí závažného previnenia, alebo sa často opakovane dopúšťa menej závažných previnení aj po udelení opatrení pod písmenami a) a b), alebo za viac ako 4 neospravedlnené hodiny, alebo za opakované fajčenie v priestoroch školy,

3. Za správanie, ktoré je v rozpore so ŠP, môže byť žiakovi na vysvedčení znížená známka zo správania.

4. Žiak môže byť na vysvedčení klasifikovaný zo správania:

a) druhým stupňom (uspokojivé správanie), ak sa dopustí závažného porušenia ŠP alebo sa opakovane dopúšťa menej závažných porušení ŠP aj po udelení výchovného opatrenia, alebo v prípade neospravedlnenej opakovanej neprítomnosti trvajúcej viac ako 4 vyučovacie hodiny, alebo za neprítomnosť trvajúcu viac ako dva vyučovacie dni, alebo za prejavy šikanovania, alebo za opakované fajčenie v priestoroch školy, alebo za pitie alkoholu v škole či mimo nej,

b) tretím stupňom (menej uspokojivé správanie), ak sa dopúšťa závažných porušení ŠP, alebo v prípade že neospravedlnene vymešká 30 a viac hodín, alebo za opakované prejavy šikanovania, alebo za užitie, či prechovávanie drogy.

c) štvrtým stupňom (neuspokojivé správanie), ak žiak sústavne a zámerne porušuje pravidlá tohto poriadku, alebo sústavne a závažným spôsobom ohrozuje ostatných žiakov, za závažné prejavy šikanovania, za 60 a viac vymeškaných neospravedlnených hodín, alebo za užívanie, či prechovávanie drogy.

Článok 10 - Pravídlá správania sa v ŠKD

 1. Žiaci zapísaní v ŠKD (ďalej „deti“) po skončení vyučovania odchádzajú do ŠKD v sprievode pani vychovávateľky alebo pani učiteľky.
 2.  Po príchode do ŠKD deti odkladajú školskú aktovku na určené miesto.
 3.  Na obed a z obeda deti odchádzajú v sprievode pani vychovávateľky . V jedálni sa  správajú slušne, nekričia, neutekajú a svojvoľne neodchádzajú.
 4.  Deti dodržujú hygienické zásady.
 5.  Ak sa dieťa necíti dobre alebo sa zraní, okamžite to hlási pani vychovávateľke.
 6.  K vybaveniu a zariadeniu ŠKD sa deti správajú šetrne a vedome ho neničia.
 7.  Do ŠKD si deti nenosia drahé hračky a predmety (mobil, tablet a pod.).
 8.  Dieťa nikdy svojvoľne neopúšťa triedu, v prípade odchodu, oznámi dôvod pani  vychovávateľke.
 9.  S nožnicami a inými ostrými predmetmi pracujú deti maximálne opatrne, pod  dohľadom pani vychovávateľky.
 10.  Deti nesmú manipulovať s elektrickými zariadeniami a s oknami.
 11.  Po skončení hry  dieťa vráti hračku alebo hru na svoje  pôvodné miesto.
 12.  Na školské ihrisko a z neho deti vždy odchádzajú v sprievode pani vychovávateľky.   Hrajú sa len na vymedzenom priestore. Dodržuú pravidlá hry.
 13.  Vo vnútorných priestoroch školy a ŠKD deti nebehajú, neskáču, správajú sa  bezpečne.
 14.  Počas celého pobytu v ŠKD sa deti riadia pokynmi pani vychovávateľky.
 15.  Dieťa nesmie nikomu ubližovať, len slabosi a zbabelci si musia dokazovať svoju  silu.
 16.  Pri odchode z ŠKD deti odložia hračky  na pôvodné miesto a urobia si poriadok  na svojom mieste. Na chodbe si prezuvky odložia do svojho vrecúška, alebo si  ich vyložia na lavičku.
 17.  Bez pozdravu spolužiakom a pani vychovávateľke dieťa neodchádza z ŠKD.