Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Prihlásenie
Novinky Kontakt Rozvrh Fotoalbum O škole Predmety Magyar Tagozat
História školy

História škôl je v obci Jelenec veľmi bohatá. Štátne školstvo tu podľa kroník existuje od konca 19. storočia a prechádzalo rôznymi zmenami, ktoré boli ovplyvnené spoločenskou a politickou situáciou a tiež tým, že v obci žije obyvateľstvo dvoch národností, slovenskej a maďarskej.

Pravdepodobne niekedy v 19. storočí (v Okresnom archíve v Nitre je najstarší uchovaný školský výkaz z roku 1877/8) vznikla v obci Ghýmes (neskôr Gýmes alebo Gýmeš, teraz Jelenec) prvá obecná škola. Presný dátum vzniku nám nie je známy.


1885

Škola v Gýmeši sa stala štátnou školou. Slovensko bolo súčasťou Rakúsko-uhorskej monarchie a vyučovanie všetkých žiakov bolo v maďarčine.


1912

Škola sa nasťahovala do novej školskej budovy, ktorá mala 3 triedy a učiteľský byt. V súčasnosti je v tejto budove Materská škola.


1925

V škole prvýkrát vznikla trieda s vyučovacím jazykom slovenským. Bolo to sedem rokov od založenia ČSR. Dňa 1. septembra 1925 teda vzniká v obci slovenské školstvo. V školskom roku 1925/26 má škola 2 maďarské triedy, ktoré navštevuje 109 žiakov a 1 slovenskú triedu, ktorú navštevuje 26 žiakov. Škola existuje ako maďarská škola so slovenskou pobočkou až do roku 1930. Slovenských žiakov postupne pribúda.


1930
Vznikajú dve samostatné školy. Maďarská s troma triedami. Slovenská s dvoma triedami. Maďarskú školu navštevuje približne 160 žiakov a slovenskú približne 80 žiakov. V tejto podobe funguje školstvo v Gýmeši aj počas vojnového Slovenského štátu a tiež po vojne až do roku 1946.


1944/45

V tomto školskom roku bolo v októbri 1944 vyučovanie prerušené. Do školských priestorov sa nasťahovalo nemecké vojsko. Vyučovanie bolo obnovené po prechode frontu v apríli 1945.


1946

Maďarská škola bola zrušená. V obci funguje Ľudová škola so slovenským vyučovacím jazykom. V školskom roku 1946/47 navštevuje školu 201 žiakov, ktorí sa učia v piatich triedach.


1947

1. septembra sa v Gýmeši zriadila Štátna obvodná meštianska škola pre žiakov z Gýmeša, Koleňan (Kolíňany), Žirian a Ladíc, ktorú začali navštevovať žiaci 6.-8. ročníka. Žiaci 1.-5. ročníka navštevujú pôvodnú Ľudovú školu.


1948

Obec Gýmeš bola premenovaná na obec Jelenec. Ľudová škola sa premenovala na Národnú školu v Jelenci. V školskom roku 1948/49 sú v Jelenci dve školy so slovenkým vyučovacím jazykom: Národná škola pre 1.-5. ročník a Meštianska škola pre 6.-8. ročník. Meštianska škola sa neskôr premenúva na Strednú školu.


1950

1. septembra sa do obce vracia vyučovanie v maďarskom jazyku. V obci existujú až štyri rôzne školy:

Národná škola slovenská (3 triedy pre 1.-5. ročník)

Národná škola maďarská (2 triedy pre 1.-5. ročník)

Stredná škola slovenská (5 tried pre 6.-8. ročník)

Stredná škola maďarská (2 triedy pre 6.-8. ročník)


1953

Národné školy sa zlúčili so strednými školami vznikli dve osemročné stredné školy. Od 1. septembra sa v obci vyučuje v dvoch samostatných školách:

Osemročná stredná škola slovenská

Osemročná stredná škola maďarská


1959 - vznik súčasnej školy

Od 1. septembra sa obe osemročné stredné školy zlúčili do jednej a vznikla OSŠ v Jelenci s dvoma oddeleniami: slovenským a maďarským. Školu navštevuje okolo 600 žiakov, približne 300 na slovenskom a 300 na maďarskom oddelení. V tomto školskom roku bol zároveň zriadený nepovinný deviaty ročník. Dokončuje sa stavba nových školských budov. Tento rok považujeme za rok vzniku našej školy v podobe, v akej je aj dnes, teda školy pre 1. až 9. ročník s dvoma vyučovacími jazykmi, slovenským a maďarským.
 

1960

25. januára sa kolaudujú nové školské budovy a v ten istý deň sa žiaci sťahujú do nových priestorov, ktoré slúžia na vyučovanie až do teraz. Škola sa premenúva na Základnú deväťročnú školu.

V tomto roku sa skončilo obdobie neustálych premien a prerodov. Škola začala dlhé obdobie existencie bez väčších zmien. Časom sa premenovala na Základnú školu, pretože deviate ročníky boli zrušené. Neskôr sa síce opäť deviate ročníky do základných škôl vrátili, ale názov Základná škola Jelenec ostal zachovaný.
 

2002

Od 1. mája je škola samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom školy je od tohto dátumu obec Jelenec.


2005

V júli 2005 začínajú stavebné práce na škole. Dve školské budovy prechádzajú celkovou rekonštrukciou. Peniaze na ňu pochádzajú zo štrukturálnych fondov EU. Obec Jelenec na podnet školy a v spolupráci so školou vypracovala projekt, ktorý bol úspešný. Vďaka nemu získavajú žiaci aj učitelia lepšie podmienky pre svoju prácu. Súčasťou projektu je aj zakúpenie školského autobusu.

 

 

2006

V auguste 2006 boli dokončené práce na rekonštrukcii školy a v septembri sme začali učiť vo vynovených priestoroch. Zakúpený bol aj školský autobus, ktorý od septembra 2006 začal voziť všetkých žiakov školy z okolitých obcí zdarma na vyučovanie aj po vyučovaní a tiež po mimoškolskej činnosti. Rekonštrukciou sa zlepšili podmienky vzdelávania a tiež energetická efektívnosť prevádzky školských budov.


2010

V máji 2010 sa začali stavebné práce na multifunkčnom ihrisku, ktoré pre obec a školu zabezpečila a z časti financovala obec Jelenec a z časti bolo hradené z rezervy predsedu vlády SR. Ihrisko sa nachádza v areáli školy a žiakom i verejnosti bude slúžiť pre viaceré športy: futbal, tenis, hádzaná, volejbal. Práce boli ukončené koncom školského roka a slávnostné otvorenie ihriska sa konalo 2. septembra 2010


                                                                            Mgr. M. Bogr (zdroj: kroniky škôl v Jelenci)