Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Prihlásenie
Novinky Kontakt Rozvrh Fotoalbum O škole Predmety Magyar Tagozat
Správa za šk. rok 2020/21 Správa za šk. rok 2019/20 Správa za šk. rok 2018/19 Správa za šk. rok 2015/16 Správa za šk. rok 2014/15 Správa za šk. rok 2013/14 Správa za šk. rok 2012/13 Správa za šk. rok 2011/12 Správa za šk. rok 2010/11 Správa za šk. rok 2009/10 Správa za šk. rok 2008/09

Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy

Správa za šk. rok 2020/21

Základná škola – Alapiskola, Školská 330, Jelenec

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,

jej výsledkoch a podmienkach školy

za školský rok

2020/21

 

Mgr. Miroslav Bogr

október 2021

Prerokované pedagogickou radou školy

dňa 11.10.2021.

 

Vyjadrenie rady školy

Rada školy odporúča zriaďovateľovi

Obecnému úradu v Jelenci

s c h v á l i ť                                       

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy – Alapiskola, Školská 330, Jelenec za školský rok 2020/21

V Jelenci 21.10.2021

Mgr. Andrea Megová

predseda Rady školy pri ZŠ – Alapiskola, Školská 330, Jelenec

 

 

Správa je vypracovaná v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

 1. Identifikačné údaje školy:

 

 1. názov školy: Základná škola – Alapiskola, Školská 330, Jelenec

 

 1. adresa školy: Školská 330, Jelenec, 951 73

 

 1. telefónne čísla: 0376313201 (ústredňa, fax), 0907176677 (riaditeľ),

0911766773 (škola-učitelia), 0376313234 (školská jedáleň)

 

 1. mailová adresa: zsjelenec@zsjelenec.sk

elektronická adresa (na slovensko.sk): Základná škola Jelenec (E0005755142)

 

 1. zriaďovateľ: Obec Jelenec, Hlavná 126, 95173

 

 1. mená vedúcich zamestnancov školy s určením funkcie:

Mgr. Miroslav Bogr, riaditeľ školy

PaedDr. Tatiana Hornáčková, zástupca riaditeľa pre triedy s VJS

Mgr. Judit Maga, zástupca riaditeľa pre triedy s VJM

Martina Gajdošová, vedúca školskej jedálne

 

 1. údaje o rade školy a iných poradných orgánoch:

 

Rada školy

Štvorročné funkčné obdobie aktuálnej 11-člennej Rady školy plynie od 26.10.2020, kedy bola  ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších.

V školskom roku 2020/21 pracovala Rada školy v zložení:

 

č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený/delegovaný za:

1

Mgr. Andrea Megová

predseda

pedagogických zamestnancov

2

Margita Bencz

člen

rodičov

3

Ing. Peter Čapo

člen

zriaďovateľa

4

Mgr. Lenka Kaplánová

člen

pedagogických zamestnancov

5

Karina Karáčova

člen

zriaďovateľa

6

Mgr. Daniela Kazíková

člen

rodičov

7

Kristína Fazekašová

člen

rodičov

8

Ing. Dáša Mozdíková

člen

zriaďovateľa

9

Michaela Starovičová

člen

rodičov

10

Bc. Markus Šinka

člen

zriaďovateľa

11

Helena Vargová

člen

nepedagogických zamestnancov

 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou Covid-19 a na základe usmernenia bolo štvorročné volebné obdobie predchádzajúcej Rady školy predĺžené až do ustanovenia novej Rady školy po skončení mimoriadnej situácie. Voľby do Rady školy sa konali 17.9.2020 za pedagogických a nepedagogických zamestnancov prezenčným hlasovaním v škole, za rodičov sa konali voľby 22.9.2020 per rollam, za zriaďovateľa boli členovia delegovaní 9.10.2020. Ustanovujúca schôdza sa konala 19.10.2020 per rollam. Prvé zasadnutie sa konalo 26.10.2020 per rollam. Do konca školského roka 2020/21 sa už ďalšie zasadnutia nekonali.

 

Pedagogická rada

Je najvyšší poradný orgán riaditeľa školy.

Členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Jej činnosť upravuje Rokovací poriadok, zvoláva ju riaditeľ školy najmenej päťkrát za rok. Pedagogická rada sa v školskom roku 2020/21 schádzala podľa harmonogramu a plnila všetky svoje úlohy. Počas mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou Covid 19, pracovala pedagogická rada per rollam.

 

Rodičovská rada

Na škole pracujú dve samostatné rodičovské združenia a rovnako aj dve rodičovské rady, pre slovenské a pre maďarské oddelenie školy.

 

Členovia za slovenské oddelenie:

 

Michaela Starovičová, predseda

Jana Andrašková, podpredseda

Mária Farkašová, hospodár

Monika Zúziková, kontrolór

 

Členovia za maďarské oddelenie:

 

Mgr. Margita Bencz, predseda

Sylvia Brathová, podpredseda

Helena Magová, hospodár

Plenárne schôdze Rodičovských združení sa konali cez platformu EduPage. Slovenské rodičovské združenie 11.11.2020 a Maďarské rodičovské združenie 20.11.2020. Elektronickým hlasovaním boli zvolení členovia rady školy. Elektronickým hlasovaním boli tiež odsúhlasené: Správa o čerpaní finančných prostriedkov, výška príspevku a návrh rozpočtu.

Triedne rodičovské združenia sa nekonali. Vyučujúci komunikovali priebežne s rodičmi počas dištančného vzdelávania cez EduPage a prostredníctvom mailov, telefonicky, prípadne cez videohovory.

Gremiálna rada

Je operatívnym poradným orgánom riaditeľa školy.

V škole pracuje na dvoch úrovniach. Malá gremiálna rada (4 členovia) sa schádzala každý týždeň v pondelok a aktualizovala plán práce na aktuálny týždeň. Veľká gremiálna rada (7 členov) sa schádzala raz mesačne (posledný štvrtok v mesiaci) a aktualizovala plán práce na nasledujúci mesiac. Počas dištančného vzdelávania sa gremiálna rada neschádzala.

 

Členmi malej gremiálnej rady boli v školskom roku 2019/20:

PaedDr. Tatiana Hornáčková – zástupca, Mgr. Judit Maga – zástupca, Mgr. Monika Pánisová – školský poradca a špec. pedagóg, Mgr. Janette Kopčeková – vedúca MZ

Členmi veľkej gremiálnej rady boli v školskom roku 2019/20:

PaedDr. Tatiana Hornáčková – zástupca,  Mgr. Judit Maga – zástupca, PaedDr. Jana Miháliková – predseda PK, Mgr. Andrea Megová – predseda PK, Mgr. Imrich Varga – predseda PK, Mgr. Janette Kopčeková – vedúca MZ, Mgr. Monika Pánisová – školský poradca a špeciálny pedagóg.

 

Žiacka rada

      Počas školského roka 2020/21 žiacka školská rada kvôli dištančnému vzdelávaniu a protiepidemiologickým opatreniam počas prezenčného vyučovania pracovala len obmedzene. Dohľadom nad činnosťou rady bol poverený pedagogický zamestnanec Mgr. Tibor Kováč, učiteľ občianskej náuky.

 

Predmetové komisie a metodické združenie

      V školskom roku 2020/2021 pracovali na škole tieto predmetové komisie a metodické združenie, ktoré sú tiež poradnými orgánmi školy:

PK - sekcia prírodovedných predmetov (predseda: Mgr. Andrea Megová)

PK - sekcia spoločenskovedných predmetov (predseda: PaedDr. Jana Miháliková)

PK - sekcia výchovných predmetov (predseda: Mgr. Imrich Varga)

MZ 1.stupňa ZŠ (vedúca: Mgr. Janette Kopčeková)

PK a MZ pracovali podľa schválených plánov práce v čase prezenčného vyučovania. Väčšina úloh týkajúcich sa školských podujatí nebola realizovaná v dôsledku pandémie a dištančného vzdelávania. Napriek situácii tieto orgány pracovali a riešili problémy súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom, dištančným vzdelávaním a zabezpečovali aj mimoškolskú činnosť. Väčšina súťaží a olympiád sa konala prostredníctvom platformy EduPage. Úlohy z plánov PK a MZ sa transformovali do plánu práce školy.

 

Podrobné vyhodnotenie činnosti predmetových komisií a metodického združenie sa nachádza v prílohách tohto dokumentu.

 

 1. Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a údaje o počte detí v školskom zariadení

 

Celkový počet žiakov k 15. septembru 2020:               364

Z toho       s vyučovacím jazykom slovenským:             320

                  s vyučovacím jazykom maďarským:             42

                  žiaci študujúci v zahraničí:                              2

                   počet žiakov zapísaných v ŠKD:                    123

 

Celkový počet žiakov k 31. augustu 2021:                    368

Z toho      s vyučovacím jazykom slovenským:              322

                   s vyučovacím jazykom maďarským:            44

                   žiaci študujúci v zahraničí:                             2           

                   počet žiakov zapísaných v ŠKD:                    122

 

 

Členenie podľa ročníkov a tried k 15. septembru 2020

Slovenské oddelenie

 

Maďarské oddelenie

Ročník

Počet tried

Počet žiakov

Integrovaní žiaci

Ročník

Počet tried

Počet žiakov

Integrovaní žiaci

Prvý

2

33

 

Prvý

 

 

3

 

Druhý

2

27

2

Druhý

4

 

Tretí

2

40

4

Tretí

-

 

Štvrtý

2

37

2

Štvrtý

1

 

Piaty

2

36

4

Piaty

1

7

 

Šiesty

2

44

4

Šiesty

1

7

 

Siedmy

2

35

2

Siedmy

1

2

 

Ôsmy

2

32

1

Ôsmy

1

3

1

Deviaty

2

36

3

Deviaty

1

15

2

Spolu

18

320

22

 

Spolu

6

42

3

 

Školský klub detí – stav k 15. septembru 2020     

Počet žiakov

Počet oddelení

ŠKD 1

 

ŠKD 2

ŠKD 3

ŠKD 4

ŠKD 5

123

5

32

   31

18

23

19

 

Členenie podľa ročníkov a tried k 31. augustu 2021

Slovenské oddelenie

 

Maďarské oddelenie

Ročník

Počet tried

Počet žiakov

Integrovaní

žiaci

Ročník

Počet tried

Počet žiakov

Integrovaní

žiaci

Prvý

2

33

 

Prvý

 

 

3

 

Druhý

2

26

2

Druhý

4

 

Tretí

2

39

4

Tretí

-

 

Štvrtý

2

38

4

Štvrtý

1

 

Piaty

2

37

4

Piaty

1

8

 1

Šiesty

2

46

4

Šiesty

1

7

 

Siedmy

2

35

3

Siedmy

1

2

 

Ôsmy

2

32

1

Ôsmy

1

4

1

Deviaty

2

36

3

Deviaty

1

15

2

Spolu

18

322

25

 

Spolu

6

44

4

 

Školský klub detí – stav k 31. augustu 2021      

Počet žiakov

Počet oddelení

ŠKD 1

 

ŠKD 2

ŠKD 3

ŠKD 4

ŠKD 5

122

5

30

   31

18

23

19

 

 1. Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy

 

Zápis do prvého ročníka sa konal kvôli pandémii elektronicky alebo osobne vo vonkajších priestoroch školy.

Zapísaných bolo 40 detí, z ktorých deviati dostali odklad z dôvodu nedosiahnutej školskej zrelosti. Do tried s VJS bolo zapísaných 31 žiakov, do triedy s VJM nebol zapísaný ani jeden žiak.

 

Slovenské oddelenie

Počet žiakov

Z celkového počtu zapísaných

 

Počet tried

SPOLU

DIEVČATÁ

Počet / %

ODKLADY

Počet / %

NEZAŠKOLENÍ V MŠ

Počet / %

POVOLENIE ŠTUDOVAŤ V ZAHRANIČÍ

SAMOSTATNÉ

40

   14/35

     9/22,5

0

0

2

 

 

Maďarské oddelenie              

Počet žiakov

Z celkového počtu zapísaných

 

Počet tried

SPOLU

DIEVČATÁ

Počet /%

ODKLADY

Počet/%

NEZAŠKOLENÍ V MŠ Počet/%

POVOLENIE ŠTUDOVAŤ V ZAHRANIČÍ

SPOJENÉ

0

0/0

    0

0

0

0

 

 

 1. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy a o úspešnosti uchádzačov o prijatie

Stredné školy

Triedy s VJS

Triedy s VJM

spolu

gymnáziá

4

5

9

umelecké

0

0

0

zdravotnícke školy

5

0

5

poľnohospodárske, lesnícke SOŠ

1

0

1

ekonomické, obchodné SOŠ

11

1

12

súkr.  SOŠ 4-ročné

0

1

1

technické, dopravné SOŠ

5

0

5

SOŠ ostatné

10

7

17

praktické školy, OU

0

1

1

spolu

36

15

51

 

Najviac prijatých žiakov bolo na Obchodnú akadémiu v Nitre – 6 žiakov, Gymnázium, Golianova v Nitre – 5 žiakov,

Stredná zdravotnícka škola v Nitre – 5 žiakov, Stredná odborná škola technická v Zlatých Moravciach – 4 žiaci.

 

 

 

 1. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa stupňa vzdelania

            Z celkového počtu žiakov:    368

            prospelo:                                365

            neprospeli :                            3

            neklasifikovaní :                    0

žiaci študujúci v zahraničí :               2

Podľa ročníkov:

 

Ročník

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Iný

Spolu

 

 

Počty žiakov

 

 

Počet tried

 

3

2

2

2

3

3

3

3

3

 

24

 

 

Počet chlapcov

 

23

15

18

17

21

26

21

23

26

 

190

 

 

Počet dievčat

 

13

16

21

23

24

27

16

13

25

 

178

 

 

Počet žiakov

 

36

31

39

40

45

53

37

36

51

 

368

 

 

Študijné výsledky

 

 

Prospeli s vyznamenaním

 

 

28

26

29

23

26

15

12

24

 

183

 

 

Prospeli veľmi dobre

 

 

2

5

4

8

14

4

8

8

 

53

 

 

Prospeli

 

33

 

8

6

14

13

18

16

19

 

127

 

 

Prospeli - spolu

 

33

30

39

39

45

53

37

36

51

 

363

 

 

Výborní žiaci (priemer 1.00)

 

 

23

17

23

13

16

6

2

14

 

114

 

 

Slabo prospievajúci žiaci

 

 

 

3

1

2

10

10

12

12

 

50

 

 

Neprospeli

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Celkový študijný priemer

 

 

1,13

1,49

1,32

1,65

1,68

2,11

2,12

1,91

 

1,78

 

 

Výchovné opatrenia

 

 

Pochvala riaditeľ

 

 

 

9

2

1

4

1

1

8

 

26

 

 

Spolu

 

 

 

9

2

1

4

1

1

8

 

26

 

 

Napomenutie triedny

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

3

 

 

Pokarhanie triedny

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

3

 

 

Pokarhanie riaditeľ

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

 

3

 

 

Spolu

 

1

1

 

 

1

1

3

1

1

 

9

 

 

Znížené známky zo správania

 

 

Stupeň 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

 

Dochádzka

 

 

Ospravedlnené h.

 

1277

900

1746

1655

757

1141

1208

835

1425

 

10944

 

 

Neospravedlnené h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

12

 

 

Ospravedlnené h. na žiaka

 

35,47

30,00

44,77

42,44

16,82

21,53

32,65

23,19

27,94

 

29,90

 

 

Neospravedlnené h. na žiaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,24

 

0,03

 

 

                           
 

Podľa stupňov vzdelania

        1.- 4. ročník

 

ROČNÍK

 

1.

2.

3.

4.

SJL

Slov. hodnotenie

1,30

2,00

1,55

SJSL

Slov. hodnotenie

1,25

-

1,00

MJL

Slov. hodnotenie

1,5

1,00 

ANJ

-

-

1,53

1,25

MAT

Slov. hodnotenie

1,10

1,53

1,33

INF

-

1

1

1

PDA

-

-

1,55

1,21

VLA

-

-

1,48

1,24

PRV

Slov. hodnotenie

1,08

-

-

ETV/NBV

neklasifikovaný

neklasifikovaný

neklasifikovaný

neklasifikovaný

PCV

-

-

neklasifikovaný

neklasifikovaný

HUV

neklasifikovaný

neklasifikovaný

neklasifikovaný

neklasifikovaný

VYV

neklasifikovaný

neklasifikovaný

neklasifikovaný

neklasifikovaný

TSV

neklasifikovaný

neklasifikovaný

neklasifikovaný

neklasifikovaný

 

 

         5. – 9. ročník

 

ROČNÍK

 

5.

6.

7.

8.

9.

SJL

1,88

1,87

2,56

2,62

2,18

SJSL

1,25

1,29

1,00

2,50

1,67

MJL

1,25

1,57

1,00

2,25

1,93

ANJ

1,63

1,67

1,92

2,14

1,94

NEJ

-

-

2,57

2,37

2,40

MAT

1,84

1,90

2,02

2,57

1,99

INF

1,17

1,22

1,47

1,60

-

FYZ

-

1,69

2,04

2,27

1,94

CHE

-

-

1,80

2,53

1,85

BIO

1,61

1,79

1,88

2,18

1,98

DEJ

1,32

1,71

1,75

2,19

1,80

GEG

1,75

1,67

1,91

2,34

1,78

OBN

-

1,13

1,46

1,69

1,47

ETV/NBV

neklasifikovaný

neklasifikovaný

neklasifikovaný

neklasifikovaný

neklasifikovaný

HUV

neklasifikovaný

neklasifikovaný

neklasifikovaný

neklasifikovaný

-

VYV

neklasifikovaný

neklasifikovaný

neklasifikovaný

neklasifikovaný

neklasifikovaný

TSV

neklasifikovaný

neklasifikovaný

neklasifikovaný

neklasifikovaný

neklasifikovaný

TCH

neklasifikovaný

neklasifikovaný

neklasifikovaný

neklasifikovaný

neklasifikovaný

RGV

neklasifikovaný

neklasifikovaný

-

-

-

           

 

 1. Uplatňované učebné plány

 

Vzhľadom na dva vyučovacie jazyky našej školy, postupovalo sa podľa dvoch rôznych učebných plánov.

vlášť je vypracovaný plán pre 1.-9. ročník pre triedy s VJS a zvlášť pre 1. -9. ročník pre triedy s VJM.

Oba plány sú v súlade s rámcovými učebnými plánmi, ktoré schválilo ministerstvo školstva.

 

 1. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Základná škola

Počet

Poznámka

Celkový počet zamestnancov ku koncu školského roka

50

Fyzické osoby neprepočítané percentom úväzku.

Pedagogickí zamestnanci

38

Všetci spĺňajúci kvalifikačné predpoklady

Odborní zamestnanci

1

Školská psychologička z projektu PoP II spĺňa kvalifikačné predpoklady

Učiteľ 1. stupeň s VJS

8

 

Učiteľ 2. stupeň s VJS

18

 

Učiteľ 1. a 2. stupeň s VJM

6

 

Pedagogický asistent

2

Nenormatívne fin. prostriedky z min. šk.

Pedagogický asistent

2

Asistenti z projektu PoP II

Vychovávateľka

2

Školský klub detí – originálne kompetencie

Nepedagogickí zamestnanci

11

 Všetci spĺňajú kvalifikačné predpoklady

Vedúca šk. jedálne

1

Školská jedáleň – originálne kompetencie

Kuchárka / pomocníčka

4

Školská jedáleň – originálne kompetencie

Školník / upratovačka

  

4

 

Ekonomická a mzdová účtovníčka

2

 

Na materskej dovolenke

4

 

Spolu vrátane MD

54

 

 

 1. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

 

Aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov: 

 

26.8.2020 Prevádzka a vnútorný režim ZŠ a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy v súvislosti

s protiepidemiologickými opatreniami – rozsah 2h

 

31.8.2020 Syndróm vyhorenia – psychologický tréning pre učiteľov – rozsah 6h

 

28.10.2020 Dištančné vzdelávanie, základné usmernenia – rozsah 4h

 

29.10.2020 EduPage v dištančnom vzdelávaní – rozsah 4h

 

Forma štúdia/názov štúdia

Počet vzdelávaných

Priebeh v šk.r.2020/21

Základný modul funkčného vzdelávania

1

ukončené

Rozširujúce štúdium fyziky

1

prebieha

Inovačné vzdelávanie kariérny poradca

1

ukončené

 

Vybrané semináre, školenia a porady:

Názov

Usporiadateľ/poskytovateľ

Meno pedagóga

Porada riaditeľov

Odbor školstva

Bogr

Seminár k umeleckému prednesu

KOS Nitra

Kováč

Podpora rozvíjania finančnej gramotnosti

KOS Nitra

Kováč

Tvorivá dramatika v praxi

KOS Nitra

Kudláčiková

Duch. cvičenia katechétov

DKU Nitra

Schimplová

Verejné obstarávanie

ÚVO

Bogr

GDPR

RVC

Hornáčková

 

 

 1. Údaje o aktivitách školy a prezentácii školy na verejnosti

 

            Biela pastelka – zbierka na pomoc nevidiacim a slabozrakým

Zber papiera v septembri – environmentálna akcia na pomoc životnému prostrediu

Mikuláš v škole pre prvý stupeň

iBobor – medzinárodná súťaž v oblasti IKT

Predmetové olymiády a postupové súťaže cez platformu EduPage

Medzinárodný deň detí

Výstavka tekvičiek – súťaž žiakov o najkrajšiu tekvičku

Zber papiera v júni – environmentálna akcia na pomoc životnému prostrediu

Výchovný koncert v KD – hudobno-tanečné vystúpenie

Ochrana života a zdravia – účelové cvičenie za účasti dobrovoľného hasičského zboru v Jelenci

 

Podrobné vyhodnotenie činnosti a ďalšie aktivity školy sa nachádzajú v prílohách tejto správy.

 

 

            Spolupráca s inštitúciami:

               Obecný úrad Jelenec – spolupráca so zriaďovateľom školy

       CPPPaP – poradenstvo –  žiaci so ZZ

KOS v Nitre – súťaže, kultúrne podujatia, semináre

Policajný a hasičský zbor – výchovno-vzdelávacie aktivity

Stredné školy – nábor na ďalšie štúdium

OV Csemadok Nitra

Nyitra és Vidéke Célalap - Účelový fond Nitra a okolie

UKF-Nitra

 

 1. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

 

 1. Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov II

Počas školského roka pokračoval projekt, vďaka ktorému škola získala finančné prostriedky na dvoch pedagogických asistentov a školského psychológa.

Projekt je zameraný na vyrovnávanie príležitostí žiakov so zdravotným znevýhodnením.

 1. Čítame radi 2

 

Škola bola úspešná v projekte, z ktorého získala finančné prostriedky na nákup knižiek do školskej knižnice.

 

 1. Rozvojový projekt na zlepšenie vybavenia školskej jedálne

 

Škola bola úspešná v projekte, z ktorého získala finančné prostriedky na nákup konvektomatu do školskej jedálne.

 

 

 1. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole

 

Školská inšpekcia v školskom roku 2020/21 na škole nevykonala žiadnu inšpekčnú činnosť.

 

      L. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

 

Škola na vyučovanie, výchovu a stravovanie využíva 3 budovy, multifunkčné ihrisko v školskom areáli a telocvičňu v budove kaštieľa.

V dvoch väčších školských budovách (pavilón A a pavilón B) sú kmeňové učebne pre triedy s VJS a pre triedy s VJM.

V tretej najmenšej budove (pavilón C) je školská jedáleň a triedy pre ŠKD, ktoré sa využívajú aj ako kmeňové triedy pre prvý ročník.

 

V školskom roku 2020/21 škola poskytla v pavilóne C priestory pre prevádzku materskej školy, nakoľko budova MŠ prechádza rozsiahlou rekonštrukciou.

Pre účely MŠ poskytla škola aj telocvičňu v budove kaštieľa.

 

Väčšina tried je vybavená interaktívnou tabuľou. Škola disponuje aj odbornými učebňami na vyučovanie chémie a biológie, tabletovou učebňou,

jazykovou učebňou, kuchynkou, školskou dielňou a učebňou IKT. Modernizované sú učebne: Chemicko-biologická, IKT a jazyková.

 

                    M. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy, a to

 

 1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov,
 2. o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej soby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť,
 3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení podľa financovaných aktivít,
 4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít,
 5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitých predpisov

Položka

Príjem (€)

Čerpanie (€)

Použitie prostriedkov

       

Dotácie zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie)

859 812 €

859 812 €

Na prevádzku školy a mzdy zamestnancov

Dotácia na deti zo SZP

850 €

850 €

Na prevádzku – detí zo SZP

Dotácie na

vzdelávacie poukazy

6 278  €

6 278  €

Na záujmovú činnosť – odmeny vedúcim krúžkov

Dotácia na cestovné žiakov

14 966 €

14 966 €

Na preplácanie cestovného

Presun doprav. z roka 2019

1 296 €

1 296 €

Na preplácanie cestovného

Presun do roku 2021

-

1 591€

Nevyčerpané prostr.

Dotácia na učebnice

12 780 €

12 780 €

Na učebnice   

Presun z roku 2019

143 €

143 €

Nevyčerpané prostr.z roku 2019                                           

       

Dotácia na Škola v prírode

- €

- €

Pobyt v ŠvP sa nekonal

Dotácia na Lyžiarsky výcvik

- €

- €

Pobyt na LV sa nekonal

Dotácia na odchodné

- €

- €

Odchodné

Dotácia na asistenta učiteľa

24 384 €

24 384 €

Mzdy pre asistenta učiteľa

Príspevok od rodičov za ŠKD

(originálne kompet.))

Z režijných nákladov

(originálne kompet.)

3 865 €

 

4 218  €

3 865 €

 

4 218  €

Na prevádzku ŠKD zo školného

 

Na prevádzku  ŠJ z režijných nákladov

Dotácie na ŠJ - originálne kompetencie

Dotácie na ŠKD - originálne kompetencie

Dotácia na ŠJ - kapitálové

 

71 872 €

 

 37 525 €

 

 •  € 

 

        71 872 €

 

37 525 €

 

 •  € 

 

Na prevádzku školského klubu detí a školskej jedálne

Hmotná núdza – na školské potreby 

133  €

133  €

Na nákup školských potrieb žiakom v hmotnej núdzi

 

Stravné zo štát.rozp.

(obedy zadarmo)

24 363  €

24 363  €

 

 

Na stravu žiakom

 

 

 

 

 

Preplatok energie (plyn)

566 €

566 €

Použité na energie

 

 

 1. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný rok a vyhodnotenie jeho plnenia

 

Na rok 2020/21 si škola v súvislosti s aktuálnou situáciou súvisiacou s pandémiou, vytýčila cieľ:

 

Zabezpečiť bezpečnosť a vzdelávanie žiakov v čase pandémie prijatím a rešpektovaním  opatrení v súlade s manuálom ministerstva školstva.

 

Cieľ sa podarilo plniť počas krátkeho obdobia prezenčného vyučovania aj počas dlhého a náročného obdobia dištančného vzdelávania.

 

Počas dištančného vzdelávania škola postupne zlepšovala spôsoby vyučovania žiakov. Pedagogickí zamestnanci využívali viaceré možnosti dištančného vyučovania:

 1. video hodiny cez zoom na prvom stupni,
 2. EduPage platformu a video hodiny cez gmail na druhom stupni,
 3. zadávanie úloh a komunikácia cez mail, telefón, sms,
 4. pracovné listy doručované žiakom bez prístupu k IKT,
 5. vyučovanie v skupinách 5+1.

Podrobné vyhodnotenie činnosti počas dištančného vzdelávania je v prílohách tejto správy.

 

 • Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

 

Napriek nepriaznivej situácii sa žiaci školy zúčastnili s úspechom rôznych postupových súťaží, predmetových olympiád a športových súťaží prostredníctvom platformy EduPage.

Celkové vyhodnotenie sa neuskutočnilo, nakoľko mnoho súťaží sa nekonalo kvôli mimoriadnej situácii.

Možno však konštatovať, že v tejto oblasti aj v uplynulom roku bola škola tradične úspešná.

Konkrétne umiestnenia žiakov v súťažiach sú súčasťou príloh za jednotlivé predmetové komisie.

 

K pozitívam patrí pružný prechod na novú neznámu formu vyučovania, ktorú učitelia zvládli veľmi dobre a rýchlo sa adaptovali na nový systém.

 

Negatívom bolo, že i v tomto školskom roku sa našli žiaci, ktorí sa pre objektívne, či subjektívne príčiny do dištančného vzdelávania nezapájali dostatočne. Tu sa naplno ukázala potreba a nenahraditeľnosť prezenčnej formy vyučovania.

 

 1. Ďalšie informácie

 

Podrobné vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy tvoria prílohy tohto vyhodnotenia:

Príloha 1         Vyhodnotenie PK spoločenskovedných predmetov

Príloha 2         Vyhodnotenie PK prírodovedných predmetov

Príloha 3         Vyhodnotenie PK výchovných predmetov

Príloha 4         Vyhodnotenie MZ 1. stupňa

Príloha 5         Vyhodnotenie činnosti školského poradcu

Príloha 6         Vyhodnotenie činnosti špeciálneho pedagóga

Príloha 7         Vyhodnotenie činnosti školského psychológa

Príloha 8         Vyhodnotenie činnosti koordinátorov

 

 

 

 

Príloha 1 Vyhodnotenie PK spoločenskovedných predmetov

 

Všetci pedagógovia vyučovali v školskom roku 2020-2021 podľa platných UO  schválených ako súčasť Školského vzdelávacieho programu. Do TPU  zaradili  vyučujúci témy z oblasti environmentálnej, vlasteneckej, sexuálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu / podľa UO MŠ SR z r.1998 /, výchovy k bezpečnému správaniu a ochrane zdravia pri práci. Rozvíjali tvorivosť a fantáziu žiakov prácou v krúžkoch, zapojením do súťaží a ďalších aktivít. Viedli ich k samostatnosti a zodpovednosti, k získavaniu všeobecného rozhľadu o spoločnosti využívaním internetu i iných informačných zdrojov.  Pristupovali individuálne k integrovaným žiakom a k žiakom so ŠVVP, rešpektovali metodické pokyny pri ich hodnotení a klasifikácii. V čase prerušenia  výučby v škole od 26.10. 2020 do 24.4.2021 z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie vyučovali dištančne, ako vyplýva zo správy o DV pripojenej k tomuto vyhodnoteniu ako jeho príloha.

Zhodnotenie plnenia hlavných úloh v školskom roku 2020/2021

Analýza VVV výsledkov v školskom roku 2020/2021

Prehľad dosiahnutého prospechu

trieda

SJL / SJSL

NEJ

ANJ

DEJ

OBV/OBN

MJL

   5.a

2,12

 

2,24

1,53

 

 

5.b

1,65

 

1,65

1,30

 

 

   5.c s VJM

1,25

 

1,00

1,14

 

1,25

6.a

1,88

 

1,94

1,71

1,18

 

6.b

1,86

 

1,78

1,85

1,22

 

6.c s VJM

1,29

 

1,29

1,57

1,0

1,57

7.a

2,00

1,85

1,70

1,45

1,25

 

7.b

3,13

3,29

3,07

2,80

1,13

 

7.c s VJM

1,00

 

1,00

1,00

1,00

1,00

   8.a

2,71

2,35

2,29

1,94

1,41

 

   8.b

2,53

2,40

2,13

1,87

1,40

 

   8.c s VJM

2,50

 

2,00

2,75

2,25

2,25

   9.a

2,06

2,33

1,95

1,95

1,48

 

   9.b

2,13

2,47

2,00

1,95

1,48

 

9.c s VJM

1,67

 

1,86

1,60

1,47

1,93

 

Pedagógovia rozvíjali schopnosti žiakov vo vyučovacom procese i v rámci krúžkov:

p. Kováč:  Čitateľský krúžok      

 p .Jančo : Príprava na pohovory z MJL             

p.  Miháliková:  Mediálny krúžok

p. Jakabová – Jazyková príprava v 9.ročníku

 

Uskutočnené aktivity a podujatia:

 • pravidelné výpožičky zo žiackej knižnice, slúžiace na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti na hodinách SJL, MJL , a na zoznámenie sa s tvorbou slovenských aj svetových autorov, aj v rámci čakární pre 5.ročník
 • 3-krát  zrealizovaná objednávka kníh cez vydavateľstvo Fragment a Knižný klub Albatros, oboznamovanie žiakov s najnovšími titulmi z oblasti literatúry pre deti a mládež
 • príprava žiakov na prednesové a vedomostné súťaže a predmetové olympiády
 • príprava žiakov na Testovanie  9 a  na Komparo
 • pripomenuli sme si  100 rokov vzniku SND – na hodinách literatúry v tematickom celku venovanom dramatickým žánrom
 • zapojenie sa do aktivít k Európskemu dňu jazykov-- pre ročníky 5.-9. obe oddelenia , témou boli pozdravy v cudzom jazyku a pre staršie ročníky téma Krajina, ktorú by som rád navštívil., spojené s výstavkou prác
 • napísanie predpísaných kontrolných prác a previerok 5. a 9. ročníku - počas prezenčnej výučby
 • zapojenie do podujatia Záložka spája školy – 4. až  8.ročník,  záložky boli zaslané družobnej škole v Prahe, spolu s propagačným materiálom o našej škole a publikáciou o kostole sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom, 
 • obnova násteniek na chodbe 1.budovy- pripomínanie významných výročí  spisovateľov
 • príprava, tlač a distribúcia školského časopisu Škola na Školskej- práca členov mediálneho krúžku, časopis vyšiel dvakrát v tlačenej podobe a dvakrát bol distribuovaný v online prostredí
 • školské kolá olympiád zo SJL, DEJ, ANJ.  Olympiáda ľudských  práv, z dejepisu  aj ANJ boli realizované online, rovnako aj okresné kolá
 • školské kolo Hviezdoslavov Kubín, účasť v okresnom kole
 • v júni sa uskutočnila vychádzka s regionálnym zameraním na miestne dejiny , navštívené miesta pomník Forgáčovcov, pamätník Karola Duchoňa, kaštieľ Forgáčovcov
 • uskutočnenie odborného seminára so zameraním na finančnú gramotnosť – vyhodnotenie  viď Príloha 1.

 

Vyhodnotenie písomných previerok: 

SJL,   

trieda

vstupná

5.a

2,35   78%

5.b

2, 14     82%

5.c

1,42    88,34%

6.a

2,5    77,9%

6.b

3,00    72,4%

9.c

2,07   80,76%

MJL

trieda

vstupná

 

5.c

1,57   84,35%

 

6.c

Gr. 2,28     71,12%

Lit. 2,42   68,19  %

7.c

1,5    88,38%

Lit. 1,5    89,12%

8.c

2,66    61,68%

Lit.  4,66    20,64

9.c

2,53   64,73%

Lit.  3,07   59,62 %

 

 

 

 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Dana Kudláčiková – cyklické vzdelávanie Tvorivá dramatika v praxi – 3 workshopy

Tibor Kováč – Ako zvládať stres 1,2 –RAABE

 • Seminár k umeleckému prednesu – KOS
 • Podpora rozvíjania funkčnej gramotnosti  - MPC

 

 

 

Úspešnosť v súťažiach v školskom roku 2020/21 - spoločenské vedy

Olympiády

Názov súťaže

Školské kolo

Okresné

krajské/slovenské

 

Olympiáda zo SJL.

  Jakabová

8 žiakov

Adam Kazík  nebol ÚR.

 

 

 

 

 

 

Dejepisná olympiáda

Miháliková

17 žiakov,

Natália Balázsová – ÚR

Marko Ochotnický – ÚR

Martina Korgová – ÚR

Melánia Korgová – ÚR

Jessica Dallošová - ÚR

 

 

Olympiáda z anglického jazyka Takáčová, Kóňová, Borbélyová

 

kategória 1A - Daniela Šonkoľová - na 11. mieste - ÚR
kategória 1B - David Andrasko skončil na 10.-12. mieste  - ÚR
kategória 1C


 

 

 

 

Postupové súťaže

Názov súťaže

Školské kolo

Okresné

Krajské/slovenské

 

Hviezdoslavov Kubín

2.a 3.kategória

 Jakabová, Kudláčiková, Miháliková

 

 

Účasť : Kristína Lalíková

Kamila Kazíková

Sára Laura Megová

Adam Kazík

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Vypracovala Miháliková, 2.júla 2021

 

 

Hodnotiaca správa

koordinátora odborného seminára z Finančnej gramotnosti za školský rok 2020/2021

 

            Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Finančnú gramotnosť rozvíjame už pri žiakoch na základnej škole. Preto sme zorganizovali odborný seminár Finančná gramotnosť, výhradne pre žiakov deviateho ročníka, nakoľko sa aj konkrétnejšie venujeme tejto téme v rámci predmetu občianskej náuky.

            Výnimočne, kvôli epidemickej situácii, sme seminár realizovali prostredníctvom webinára v rozsahu dvoch online hodín.

 

Názov seminára: Finančná gramotnosť

Dátum a miesto konania: 27.1.2021, Gmail Google Meeting

Účastníci:

9.a – Dávid Baroš, Adrián Benc, Lukáš Caban, Jessica Dallošová, Romana Fleischhackerová, Karin Chládeková, Melánia Korgová, Nikolas Nagy, Sofia Pavelková, Kiara Potocká, Jana Púchovská

9.b – Laura Bujnová, Ema Gubová, Adam Kazík, Nicholas Kazík, Petra Makóová, Annamária Púchovská, Ema Stašová, Adriana Szegényová, Liliana Vargová 

Program:

12,00 – 12,50 – teoretická časť

 1. Človek a peniaze / Protikorupčná výchova (korupcia na Slovensku a v EÚ)
 2. Domácnosť / Zodpovedné rozhodovanie (rodinný finančný plán, exekúcia)
 3. Finančné inštitúcie a produkty / Úvery + poistenie (pôžičky, úvery, hypotéky, RPMN, splátkový predaj, lízing, životné a neživotné poistenie)

12,50 – 13,00 – prestávka

13,00 – 14,00 – praktická časť + záverečná diskusia a zhrnutie

Žiaci k vyššie uvedeným témam riešili problémové úlohy. Odpovedali už na základe prezentovaných tém. Väčšinou išlo o individuálnu prácu.

Téma 1 – žiaci rozhodovali, či ide o korupciu, alebo nie, hľadali články na internete o korupcii v EÚ (v rámci eurofondov)

Téma 2 – žiaci sa rozhodovali podľa demonštrovaných situácií, čo je pre nich výhodnejšie, napríklad pri ktorých rozhodnutiach ušetrím viac peňazí a podobne

Téma 3 – žiaci rozlišovali na základe zadaní, či ide o úvery, alebo vlastné financie, ktoré úvery a poistenia sú výhodnejšie, kde sa v živote (alebo osobne) stretli s úverom či poistením

Riešili taktiež testové úlohy (zadania s možnosťou výberu odpovede). Na záver sme otvorili diskusiu o financiách vo všeobecnosti. Poskytli sme žiakom rôzne internetové stránky o korupcii, finančných inštitúciách a ich produktoch.

Na záver sme si zhrnuli v skratke všetky tri spomínané témy a seminár sme ukončili.

 

Žiaci boli pomerne aktívni, úlohy riešili takmer všetky bez chýb, niektorí potrebovali isté pojmy dovysvetľovať. Seminár hodnotíme ako prínosný aj napriek tomu, že sa konal online.

 

Jelenec 28.1.2021                                                                                Mgr. Tibor Kováč    

 

Správa o priebehu dištančného vzdelávania v spoločenskovedných predmetoch

Dištančné  vzdelávanie v predmete dejepis – od 26.10. 2020 do 26.4.2021

 • úlohy, prezentácie , testy, kvízy posielali vyučujúci  prostredníctvom Edupage, prípadne na maily žiakom, vypracované úlohy boli hodnotené slovne i známkami do IŽK, čím bola zabezpečená aj informovanosť rodičov
 • typy zadaných úloh: v učebnici, v pracovnom zošite, online úlohy, prezentácie, online únikové hry, práca s videom, dokumentárne filmy
 • v termíne od 9.1.2021 boli žiaci vzdelávaní  aj prostredníctvom online hodín podľa rozvrhu,
 • žiaci, ktorí nemali podmienky pre dištančné vzdelávanie boli zaradení do skupín 5+1 a učili sa prezenčne v škole,
 • vyučujúci pracovali aj v prostredí Microsoft Teams, využívali aj  online i multimediálne učebnice zo stránky www.nkp.hu,
 • žiaci pripravovali aj projektové práce, pri ktorých využili nadobudnuté vedomosti a mohli uplatniť aj svoje estetické cítenie.

 

Úlohy z dejepisu počas mimoriadnej situácie boli zamerané na rozvíjanie kľúčových spôsobilostí žiaka:

 1. komunikačné schopnosti - písomne sa vyjadrovať,  komunikovať prostredníctvom e-mailov, čítať s porozumením;
 2.  k celoživotnému učeniu sa - plánovať, organizovať a hodnotiť svoju vzdelávaciu činnosť, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si svoje ďalšie  možnosti rozvoja
 3. kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií - využívať IKT pri vzdelávaní, používať základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou.

Stratégie na rozvoj kľúčových spôsobilostí  - hlavne samostatné štúdium s využitím IKT

 • učebné plány z dejepisu boli v školskom roku 2020/2021 splnené
 • z dejepisu sa preskúšania nezúčastní nikto.

 

Dištančné vzdelávanie v predmete  SJL, SJSL od 26. 10. 2020 – 19. 04. 2021, 26.4.2021

 •  vyučovanie prebiehalo prostredníctvom Edupage, poznámky, prezentácie a domáce úlohy niektorí učitelia zverejňovali aj na svojich  podstránkach , prípadne bol študijný materiál žiakom posielaný  cez chatové stránky., žiaci riešili úlohy v pracovnom zošite, v učebnici, online úlohy
 •  úlohy riešili priamo v aplikácii, každý týždeň mali zadané úlohy na 3 vyučovacie hodiny
 • spätná väzba prebiehala tiež formou mailovej komunikácie alebo Edupage

 

 • od 11. 01.. – 19. 04. 2021
 •  prebiehalo aj vyučovanie  online  aplikáciu Gougle, Google Meet podľa určeného rozvrhu online hodín
 • všetky úlohy boli hodnotené slovne, najmä percentuálnym vyjadrením s komentárom  poukazujúcim na silné alebo slabšie stránky odovzdanej práce, prípadne bolo vypracovanie ohodnotené známkou, zverejnené v IŽK.
 •  žiaci, ktorí nemali možnosť pracovať online, dostali všetky materiály, napríklad pracovné listy,  vytlačené  a doručené priamo domov, po určitom čase boli vyzbierané a vyhodnotené
 • žiaci mali možnosť opakovane riešiť online úlohy s motivačným zámerom – dosiahnuť čo najlepší  výsledok (okrem testov).

Úlohy zo slovenského jazyka a literatúry  počas mimoriadnej situácie boli zamerané na rozvíjanie kľúčových spôsobilostí žiaka:

 1. komunikačné schopnosti - písomne sa vyjadrovať,  komunikovať prostredníctvom e-mailov, čítať s porozumením;
 2. kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií - využívať IKT pri vzdelávaní, používať základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou.

Stratégie na rozvoj kľúčových spôsobilostí :

- Samostatné štúdium

- Žiacky experiment

- Využívanie IKT 

Nezrealizované učivo

7. ročník s VJS – praktický výcvik a napísanie slohovej práce umelecký opis a charakteristika osoby, učivo sa presúva do 8. ročníka.

                               

 • nikto nebude hodnotený známkou nedostatočný
 • učebné plány z predmetu slovenský jazyk boli v školskom roku 2020/2021 splnené

 

Dištančné vzdelávanie v predmete Občianska náuka 

 • od 26.10.2020 do 26.04.2021

Žiaci obdržali učebné materiály – poznámky, prezentácie, online testy, domáce úlohy a témy projektov prostredníctvom Edupage.

Všetky úlohy boli hodnotené slovne, najmä percentuálnym vyjadrením s komentárom  poukazujúcim na silné alebo slabšie stránky odovzdanej práce.

Žiaci mali možnosť opakovane riešiť online úlohy s motivačným zámerom – dosiahnuť čo najlepší  výsledok.

Vzdelávanie žiakov, ktorí mali ťažkosti sa pripojiť online bola zabezpečená distribúcia pracovných listov osobne pani zástupkyňou, takisto vypracované úlohy boli od nich spätne prevzaté, niektorí žiaci chodili aj na prezenčné vyučovanie do skupín 5 + 1 a vtedy mali možnosť dané úlohy vypracovať.

Žiaci odovzdali úlohy v priemere 70 %.

Z občianskej náuky sa preskúšania  nezúčastní nikto.

 

Úlohy z občianskej náuky počas mimoriadnej situácie boli zamerané na rozvíjanie kľúčových spôsobilostí žiaka: komunikačné schopnosti - písomne sa vyjadrovať,  komunikovať prostredníctvom e-mailov, čítať s porozumením;

: k celoživotnému učeniu sa - plánovať, organizovať a hodnotiť svoju vzdelávaciu činnosť, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si svoje ďalšie  možnosti rozvoja, riešiť praktické úlohy zo života

: kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií - využívať IKT pri vzdelávaní, používať základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou.

 

 

Dištančné vzdelávanie v predmete Nemecký jazyk 

 

    Počas dištančného vzdelávania prebiehala komunikácia so žiakmi cez Edupage, niektorí  posielali   úlohy mailom.

    Postupovali  podľa rozvrhu hodín, raz týždenne, vždy v pondelok dostali žiaci zadania úloh a vysvetlené učivo. Pracovali  väčšinou s učebnicami a s pracovnými zošitmi, dostali novú slovnú  zásobu, k cvičeniam boli vždy uvedené  vzorové vety.

    Často čítali s porozumením, odpovedali na otázky, riešili doplňovačky, osemsmerovky, krížovky, texty na počúvanie mali prepísané z audionahrávky. Tvorili dialógy, priraďovali text k obrázkom, tvorili otázky, časovali slovesá, prekladali vety, tvorili slová opačného významu atď. Po každej lekcii vypracovávali súhrnné cvičenia a testy.

    Každá úloha bola vyhodnotená, opravená, gramatické javy odôvodnené.

Zdroj informácií - z pracovného zošita, z internetu, zo stránky o skole.sk, zo Zborovne,

    Bez kriedy, google-referáty, vlastná tvorba.

    Asi 80 % žiakov sa pravidelne zapájalo do  činností. Niektorým boli zadania posielané skopírované   domov a po určitom čase ich žiaci doručili na kontrolu.

    Keď mali problémy, komunikovali aj cez telefón.

    Najslabšie sa zapájali žiaci zo 7.b triedy. Ani po viacerých výzvach v spolupráci s triednym

    učiteľom sa nám nepodarilo v tejto triede zapojiť do práce ani polovicu žiakov.

    Učivá sú prebraté, nič nepresúvame do ďalšieho  školského roka.

 

 

Dištančné vzdelávanie v predmete Anglický jazyk

od 26. októbra 2020 do 26. apríla 2021

 • úlohy boli zadávané prostredníctvom Edupage, učitelia využívali GOOGLE MEET na 2 .stupni a  ZOOM na 1 .stupni. Pripojení boli všetci žiaci , prípadná  neúčasť na online hodinách bola riadne ospravedlnená.
 • zadané úlohy: v učebnici, v pracovnom zošite, prezentácie, projekty,  online úlohy a testy
 • vyriešené úlohy žiaci zasielali na Edupage,  mail, tiež Messenger tým bola zabezpečená spätná väzba  a aj hodnotenie žiackych prác a úloh
 • od 23. novembra 2020  prebiehali ONLINE HODINY
 • na online hodine žiaci pracovali formou dialógu ,prezentácií alebo pracovných listov, ktoré mali žiaci zdieľané na obrazovkách. Po hodine dostali žiaci na vypracovanie domácu úlohu z prebratého učiva v týždennej frekvencii.  Každý týždeň boli žiaci hodnotení percentuálne. Žiaci sa po oslovení zapájali, interakcia bola dostatočná.
 • počas dištančného vzdelávania žiaci pracovali tiež na rôznych portáloch:
 • WocaBee – portál na precvičovanie slovnej zásoby
 • Planéta vedomostí – interaktívne cvičenia v anglickom jazyku.
 • Online úlohy riešili žiaci na stránkach: Agendaweb, Liveworksheets.
 • hodnotenie: slovné – úloha splnená, nesplnená, splnená čiastočne (možnosť opraviť/doplniť) alebo hodnotenie vyjadrené percentuálne (najmä online testy)
 • žiaci mohli svoje práce posielať aj po termíne, brali sa do úvahy všetky odoslané úlohy
 • pre lepšiu efektivitu bolo potrebné sa s niektorými žiakmi (ich rodičmi) spojiť aj telefonicky

Použité metódy:

 • samostatné štúdium
 • projektové vyučovanie (projektová metóda)
 • využívanie IKT

Z anglického jazyka sa preskúšania nezúčastní nikto.

 

Dištančné vzdelávanie v predmete Maďarský jazyk a literatúra 

 

-žiaci dostávali prezentácie, dokumentárne filmy a úlohy prostredníctvom EduPage, riešenia úloh žiaci poslali formou fotiek zošitov. Okrem ojedinelých prípadov žiaci pracovali dobre a rýchlo.

- vyučovanie  online prebiehalo cez Microsoft Teams,   hodiny sme využili na výklad nového učiva, ale aj na spoločné i individuálne precvičovanie pomocou MS Teams a grafického tabletu , pomocou ktorého sme mohli simulovať prácu na tabuli. Na každej online hodine žiaci dostali kontrolné otázky. Po hodinách žiaci dostali prezentácie, linky a ďalšie užitočné materiály na samoštúdium v systéme Microsoft Teams,

- boli použité okrem klasických aj online i multimediálne učebnice zo stránky www.nkp.hu, ktoré stali rýchlo populárne medzi žiakmi ,

-žiaci obdržali učebné materiály, domáce úlohy a témy projektov prostredníctvom Edupage.

- prebiehali aj videokonferencie ako prvotná forma vyučovania, problémové úlohy  riešili spoločne  

Hodnotenie žiakov bolo na základe testov v systéme Edupage. Okrem ústneho hodnotenia (vynikajúca práca, dobrá práca, atď.) žiaci dostali aj percentuálne hodnotenie úloh a testov, ktoré žiadali najmä vyššie ročníky, no tieto hodnotenia mali iba informačný a motivačný charakter.

Osobný kontakt žiaci uvítali.

 

Z MJL sa preskúšania  nezúčastní nikto.

 

Úlohy z MJL počas mimoriadnej situácie boli zamerané na rozvíjanie kľúčových spôsobilostí žiaka:

 • komunikačné schopnosti písomne sa vyjadrovať,  komunikovať prostredníctvom emailov, čítať s porozumením;
 •  k celoživotnému učeniu sa plánovať, organizovať a hodnotiť svoju vzdelávaciu činnosť, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si svoje ďalšie  možnosti rozvoja
 • kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií využívať IKT pri vzdelávaní, používať základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou.
 •  

 

Príloha 2 Vyhodnotenie PK prírodovedných predmetov

Vyhodnotenie činnosti sekcie prírodovedných predmetov

v školskom roku 2020/2021

 

Sekcia prírodovedných predmetov pracovala v školskom roku 2020/2021 v zložení:

Vedúca sekcie:

Mgr. Andrea Megová

MAT – GEG

                

 

 

Členovia sekcie:    

PaedDr. Eva Barboríková

MAT

 

Mgr. Eva Bieliková

FYZ – TCH

 

Mgr. Miroslav Bogr

FYZ – TCH

 

Mgr. Ágota Fazekas

BIO – CHE

 

PaedDr. Tatiana Hornáčková

MAT – CHE

 

Mgr. Martin Jánošov

GEG – TSV

 

Mgr. Daniela Jánošová

GEG – TSV – MAT

 

Mgr. Róbert Kanta

INF – HU

 

Mgr. Eva Kóňová

BIO – EKO – ANJ

 

Mgr. Judit Maga

MAT – BIO

 

PaedDr. Ľuboš Michalík

MAT– INF – TCH

 

Mgr. Monika Mladá

GEG – NEJ – RUJ

 

Mgr. Monika Pánisová

BIO – PSYCH

 

Mgr. Jozef Szórad – doh.

MAT– FYZ

 

Mgr. Imrich Varga

MAT – HUV

 

Členovia komisie sa stretli na zasadnutiach dvakrát, na zasadnutiach kontrolovali plnenie tematických plánov, hodnotili úroveň vzdelávacieho procesu, vedomostí žiakov, informovali o problémových žiakoch, vyhodnotili priebeh dištančného vzdelávania.

 

Plnenie  hlavných úloh vo výchovno – vzdelávacom procese

1.  vo vyučovaní prírodovedných predmetov sme viedli  žiakov k tomu, aby:

- nadobudli primerane veku rozvinuté kľúčové spôsobilosti (kompetencie), zmysluplné základné vedomosti a znalosti a vypestovaný základ záujmu o celoživotné učenie sa,

- nadobudli jasné povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva,

- nadobudli  záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti,

- si osvojili základ všeobecného vzdelania poskytovaného školou,

- mali záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy,

- si osvojili a využívali efektívne stratégie učenia sa,

- nadobudli primeranú úroveň komunikačných spôsobilostí a spolupráce,

- mali rešpekt k druhým a zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu.

 

2. V oblasti Matematika a práca s informáciami

- sa rozvíjalo u žiakov logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problémov a  schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom živote

- s cieľom zvyšovania vedomostí a zručností v oblasti Finančnej gramotnosti sa riešili slovné úlohy zamerané na financie

- na vyučovaní informatiky sa viedli žiaci k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci  s informáciami, vychovávali sa k rešpektovaniu právnych a etických zásad používania informačných technológií a  produktov.

 

3. V oblasti Človek a príroda, Človek a spoločnosť

- v prírodovedných predmetoch sa uprednostňoval činnostný a bádateľský charakter vyučovania, ktorý umožňuje žiakom  hlbšie porozumieť zákonitostiam prírodných procesov a tým si uvedomovať aj užitočnosť prírodovedných poznatkov a ich aplikáciu v praktickom živote

- žiaci sa učili získavať informácie o prírode a jej zložkách nielen z rôznych zdrojov, ale aj prostredníctvom   

  vlastných pozorovaní a experimentov, čím si rozvíjali zručnosti pri práci s grafmi  tabuľkami, schémami,  obrázkami, náčrtmi

- spoznali základné princípy ochrany krajiny a životného prostredia  a osvojili si základné princípy zdravého životného štýlu

- rozvíjalo sa u žiakov hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov,  ktoré nás obklopujú v každodennom živote a porozumieť ich podstate, čo si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj  úzku spoluprácu s predmetmi  fyzika, chémia, biológia, geografia a matematika

- vytvárali sa podmienky na aktívnu a samostatnú prácu žiakov v procese učenia sa, na osvojenie metód individuálneho štúdia žiakov a využívanie rôznych zdrojov informácií. Využívala sa metóda experimentov, práca s odborným textom, aplikácia teoretických vedomostí pri riešení rôznych typov úloh

 

4. Vo vyučovacom procese sa dôsledne realizovali úlohy prierezových tém:

 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA

- výchovná činnosť bola zameraná na to, aby mali všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál, aby spoznávali svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektovali tieto kultúry ako rovnocenné a  dokázali s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať

  - pripravovali sa žiaci na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti na základe priateľstva, porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, rovnosti pohlavia, národov, národností, etnických a náboženských skupín. 

 

MEDIÁLNA VÝCHOVA

- rozvíjala sa u žiakov schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne  formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na   svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.

 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ

- vytváral sa  priestor na rozvíjanie sebareflexie (rozmýšľať o sebe), sebapoznávania, sebaúcty, sebadôvery u žiakov a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie,

- učili sa žiaci ako  uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných,

- pomáhalo sa žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu, pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne  zručnosti potrebné pre život a spoluprácu v tíme,

- podporovala sa obsahom vyučovacieho predmetu prevencia šikanovania, agresivity, užívania návykových látok  v  škole i mimo školy.

 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

- rozvíjala sa  osobnosť žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudol schopnosť chápať,   analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa  riadi život na Zemi,

- viedli sa žiaci k pochopeniu súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnej zodpovednosti vo vzťahu k prostrediu;

- rozvíjali sa  tie spôsobilosti žiaka, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné správne konanie a pozitívne postoje človeka k životnému prostrediu.

 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

- formoval sa vzťah žiaka k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí

- rozvíjali sa morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia.

 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

- rozvíjali sa u žiakov informačno - komunikačné kompetencie zamerané najmä na získavanie dát alebo informácií z rôznych zdrojov a zadávanie úloh na prácu s IKT tak, aby vedeli - komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu  v skupine

- naučili sa žiaci  prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií.

 

 5. Výchovou a vzdelávaním  sme systematicky u žiakov rozvíjali  kľúčové kompetencie pomocou rôznych metód a foriem práce, a to najmä v oblasti  komunikačných schopností, ústnych  a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickej  gramotnosti a kompetencie v oblasti technických prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu,  sociálne a občianske kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie.

 

6. Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  sa zabezpečili materiálne, priestorové a organizačné  podmienky vyučovania  v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej ich  individuálnym potrebám.

Vyučujúci mali k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  individuálny prístup .

 

7. Vo všetkých organizačných formách vzdelávania  sa vytvárali žiakom s nadaním  podmienky  pre úspešné rozvíjanie ich nadania a optimalizáciu vývinu ich osobnosti.

 

 8. Vo vyučovacom procese sa venovala osobitná pozornosť slabo prospievajúcim žiakom a deťom zo znevýhodneného prostredia.

 

9. V triedach sa dodržiavali požiadavky Deklarácie práv dieťaťaDohovoru o právach dieťaťa. V prípade žiakov s poruchami správania bola účinná spolupráca s výchovným poradcom, školským psychológom a pedagogicko-psychologickou poradňou.      

 

10. Realizovalo sa diagnostikovanie výchovno-vzdelávacích výsledkov v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích  štandardov.

Polročné testy v 1. ani v 2.polroku sa nerealizovali – z dôvodu dištančného vzdelávania v šk. rok 2020/2021 počas mimoriadnej situácie kvôli Covid19.

 -v 5. ročníku:  vstupná písomná práca z matematiky uskutočnená

 

 11. Používali sa  jednotné klasifikačné a hodnotiace ukazovatele a kritériá. Pri bodovom hodnotení  klasifikácia prebieha nasledovne:      

       100%  - 90 %.....výborný

       89% - 75%......chválitebný

       74% - 50%......dobrý

       49% - 25%......dostatočný

       24% - 0%........nedostatočný

12. Realizovala sa koncepcia environmentálnej výchovy. Zameralo sa hlavne na:                                                            

-skrášľovanie interiéru školy a školského areálu

-vytváranie zdravého životného prostredia

- triedenie odpadu – umiestnili sa zberné nádoby vo všetkých triedach

-zapojenie sa do zberových akcií- zber papiera

-aktivity ku dňu Zeme (neuskutočnené kvôli Covid19)

-účasť žiakov na exkurzii  Gardénia v Nitre (neuskutočnené kvôli Covid19).

 

13. Venovala sa zvýšená pozornosť príprave žiakov na Testovanie 5, Testovanie 9 a na prijímacie pohovory.

Testovania 5 a Testovanie 9 sa v školskom roku 2020/2021 neuskutočnilo.

Testovania 9 sa konalo iba na vybraných školách SR. 

 

14. Podnety vyplývajúce z mimoriadnej situácie a Súhrnná správa z dištančného vzdelávania

- Na začiatku šk. roka 2020/2021 sa vykonalo mapovanie priebehu dištančného vzdelávania z predchádzajúceho šk. roka počas obdobia marec – jún 2020.

- Cieľom bolo zistiť, aké prekážky (technické, osobné) nastali na strane učiteľov a na strane žiakov a navrhnúť spôsob ich odstránenia alebo minimalizácie dôsledkov v prípade nutnosti opätovného prerušenia vyučovania.

- Na začiatku školského roka sa vykonalo zisťovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov po ukončení prerušenia školského vzdelávania v školách. Odporúčaný dátum ukončenia do 31.10.2020.

- Úlohou učiteľov bolo:

 • pokračovať v priebežnom slovnom hodnotení žiakov a poskytovaní spätnej väzby s poukázaním na oblasti, v ktorých žiak dosiahol úspech
 • navrhnúť postupy a kroky, na ktoré by sa mal žiak zamerať v budúcnosti pre dosiahnutie pokroku
 • vytvárať podmienky pre pozitívnu motiváciu žiakov, aktívne učenie sa
 • prenechať žiakom primeranú zodpovednosť za svoje učenie
 • využívať elektronické zdroje na vyučovaní a systematickú elektronickú komunikáciu so žiakmi a zákonnými zástupcami a zvýšiť efektivitu času aj zaťaženosť životného prostredia
 • zapracovať do školských vzdelávacích programov aktivity zamerané na získavanie zručností potrebných pre online vzdelávanie a vzdelávanie pomocou digitálnych technológií

 

  • Od 19.4.2021 (8.9.roč.) a od 26.4.2021 (pre 5.-7.roč.) prebehlo adaptačné obdobie  po skončení dištančného vzdelávania v šk.roku 2020/21, ktoré sa uskutočnilo podľa Plánu adaptačného obdobia.
  • Adaptačné obdobie trvalo 23 týždne.

 

Boli určené a splnené ciele:  

 • postupne prejsť z dištančného na prezenčné vyučovanie tak, aby žiaci neboli vystavovaní prílišnej záťaži a zvykli si na bežný školský režim,
 • predísť prípadnému sklamaniu z nenaplnených očakávaní žiakov a minimalizovať stresové situácie
 • zabezpečiť bezpečné prostredie minimalizujúce šírenie ochorenia na COVID-19.

         

  Stratégie k naplneniu cieľov:

 • upravený rozvrh s redukovaným počtom hodín so zameraním na podporu socializácie s triednym učiteľom.
 • nehodnotiť  známkami a nepísať písomky počas prvého týždňa od návratu žiaka do školy, používať hlavne metódy rozhovoru a skupinovej práce na zistenie úrovne vedomostí žiakov; zistené výsledky využiť ako zdroj pre úpravu cieľov vzdelávania na obdobie do konca školského roka, nie ako zdroj hodnotenia žiakov.
 • poskytnúť spätnú väzbu na vypracované zadania z dištančného vzdelávania,
 • venovať pozornosť precvičeniu učiva preberaného počas dištančného vyučovania,
 • získať informácie od rodičov o prípadnom prežití traumatizujúcej udalosti, aby sa dal zaujať citlivý prístup k žiakovi a nadviazať s ním osobnú komunikáciu v bezpečnom prostredí v spolupráci so školským psychológom.
 • triedne aktivity zamerať na: 

      - rozvoj komunikácie a riešenie konfliktov,

      - prevenciu problémového správania,

      - rozvoj pozitívnej klímy v triede,

      - rozvoj empatie a tolerancie,

      - opatrenia proti šikane.

Voliť vhodné metódy týchto aktivít tak, aby žiakov motivovali a boli pre nich príťažlivé a zaujímavé.

 • venovať individuálnu pozornosť žiakom so švvp v spolupráci s triednymi učiteľmi, špeciálnym pedagógom a školským psychológom
 • pokiaľ počasie a charakter vyučovania dovolí realizovať časť vyučovacích a triednych aktivít vonku
 • počas triednych aktivít sa triedni učitelia zamerajú aj na vysvetľovanie dôležitosti dodržiavania ROR (ruky - odstup – rúško/respirátor) a ostatných hygienických pravidiel, preberú so žiakmi dodatok k školskému poriadku, zameraný na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

 

 

 

Plnenie  úloh  vyučujúcich

 

 1. realizácia základných pedagogických dokumentácií

1.Učebné osnovy ŠkVP  boli skontrolované na základe príloh Štátneho vzdelávacieho programu a v prípade potreby  boli aktualizované.

2.Dôsledne boli realizované vo VV procese učebné osnovy v súlade s požiadavkami vzdelávacích štandardov.  Rešpektovali sa nielen UO, ale i potreby žiakov.

3. Tematické plány učiteľov boli vypracované podľa plánovacieho kalendára na aktuálny školský rok.

4. Dodržiavalo sa plnenie TPU s prihliadnutím na základné a rozširujúce učivo.

   TPU  je otvorený dokument, ktorý sa v priebehu školského roku môže meniť, a  všetky zmeny vyučujúci dôsledne zaznamenávali.

5. Pri tvorbe vlastných pedagogických dokumentov na realizáciu učebných osnov sa tvorivo uplatňovali   výstupové štandardy.

6. Dôsledne sa vykonávala  pedagogická diagnostika žiakov;  pravidelne sa spracovávali a vyhodnocovali dosiahnuté učebné výsledky (previerky - javová analýza).

 

Učebné výsledky žiakov v I. a II. polroku šk. roku 2020/2021 z prírodovedných predmetov

trieda

V.A

V.B

V.C

polrok

I./II.

I./II.

I./II.

informatika

1,12  /  1,24

1,05  /  1,15

1,43  / 1,13

matematika

1,88  /  2,12

1,53  /  1,90

1,57 / 1,50

biológia

1,47  /  1,94

1,63  /  1,80

1,14 /  1,14

geografia

1,82  /  2,12

1,42  / 2,00

1,29  / 1,14

technika

abs.  /  abs.

abs.  /  abs.

abs.  / abs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trieda

VI.A

VI.B

VI.C

polrok

I./II.

I./II.

I./II.

informatika

1,18  /  1,12

1,36  /  1,24

1,43  /  1,29

matematika

1,94  /  2,24

1,68  /  2,03

1,29  /  1,43

biológia

1,59  / 2,00

1,46  /  1,85

1,71  / 1,57

fyzika

1,82  /  1,82

1,81  /  1,67

1,29  /  1,57

geografia

1,82  / 1,65

1,88  /  2,07

1,29  /  1,29

technika

abs.  /  abs.

abs.  /  abs.

           abs.  /  abs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trieda

VII.A

VII.B

VII.C

polrok

I./II.

I./II.

I./II.

informatika

1,20   /  1,20

2,33   /  2,20

1,00   /  1,00

matematika

2,10  /  1,85

3,47  /  3,20

             1,00   /  1,00

biológia

1,70   /   1,70

2,93   /  2,93

             2,00   /  1,00

fyzika

1,95  /  2,05