Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Prihlásenie
Novinky Kontakt Rozvrh Fotoalbum O škole Predmety Magyar Tagozat
Správa za šk. rok 2021/22 Správa za šk. rok 2020/21 Správa za šk. rok 2019/20 Správa za šk. rok 2018/19 Správa za šk. rok 2015/16 Správa za šk. rok 2014/15 Správa za šk. rok 2013/14 Správa za šk. rok 2012/13 Správa za šk. rok 2011/12 Správa za šk. rok 2010/11 Správa za šk. rok 2009/10 Správa za šk. rok 2008/09

Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy

Správa za šk. rok 2021/22

Základná škola – Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,

jej výsledkoch a podmienkach školy

za školský rok

2021/22

 

Mgr. Miroslav Bogr

október 2022

 

Prerokované pedagogickou radou školy

dňa 6.10.2022.

 

Vyjadrenie rady školy

Rada školy odporúča zriaďovateľovi

Obecnému úradu v Jelenci

s c h v á l i ť                                       

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy – Alapiskola, Školská 330, Jelenec za školský rok 2020/21

V Jelenci

 

Mgr. Andrea Megová

predseda Rady školy pri ZŠ – Alapiskola, Školská 330, Jelenec

 

Správa je vypracovaná v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

 1. Identifikačné údaje školy:

 

 1. názov školy: Základná škola – Alapiskola, Školská 330, Jelenec

 

 1. adresa školy: Školská 330, Jelenec, 951 73

 

 1. telefónne čísla: 0376313201 (ústredňa, fax), 0907176677 (riaditeľ),

0911766773 (škola-učitelia), 0376313234 (školská jedáleň)

 

 1. mailová adresa: zsjelenec@zsjelenec.sk

elektronická adresa (na slovensko.sk): Základná škola Jelenec (E0005755142)

 

 1. zriaďovateľ: Obec Jelenec, Hlavná 126, 95173

 

 1. mená vedúcich zamestnancov školy s určením funkcie:

Mgr. Miroslav Bogr, riaditeľ školy

PaedDr. Tatiana Hornáčková, zástupca riaditeľa pre triedy s VJS

Mgr. Judit Maga, zástupca riaditeľa pre triedy s VJM a ŠKD

Martina Gajdošová, vedúca školskej jedálne

 

 1. údaje o rade školy a iných poradných orgánoch:

 

Rada školy

Štvorročné funkčné obdobie aktuálnej 11-člennej Rady školy plynie od 26.10.2020, kedy bola  ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších.

V školskom roku 2021/22 pracovala Rada školy v zložení:

 

č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený/delegovaný za:

1

Mgr. Andrea Megová

predseda

pedagogických zamestnancov

2

Bc. Mária Patay

člen

rodičov

3

Ing. Peter Čapo

člen

zriaďovateľa

4

Mgr. Lenka Kaplánová

člen

pedagogických zamestnancov

5

Karin Karáčova

člen

zriaďovateľa

6

Mgr. Daniela Kazíková

člen

rodičov

7

Kristína Fazekašová

člen

rodičov

8

Ing. Dáša Mozdíková

člen

zriaďovateľa

9

Michaela Starovičová

člen

rodičov

10

Bc. Markus Šinka

člen

zriaďovateľa

11

Helena Vargová

člen

nepedagogických zamestnancov

 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou Covid-19 a na základe usmernenia bolo štvorročné volebné obdobie predchádzajúcej Rady školy predĺžené až do ustanovenia novej Rady školy po skončení mimoriadnej situácie. Voľby do Rady školy sa konali 17.9.2020 za pedagogických a nepedagogických zamestnancov prezenčným hlasovaním v škole, za rodičov sa konali voľby 22.9.2020 per rollam, za zriaďovateľa boli členovia delegovaní 9.10.2020. Ustanovujúca schôdza sa konala 19.10.2020 per rollam. Prvé zasadnutie sa konalo 26.10.2020 „per rollam“. V školskom roku 2021/22 sa 4.10.2021 konalo zasadnutie rady školy „per rollam“, na ktorom sa zvolil spôsob doplnenia člena do rady školy za rodičov a doplnil sa nový člen za rodičov. Dňa 21.10.2021 sa konalo zasadnutie Rady školy, na ktorom sa prerokovala správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok. Ďalšie zasadnutie je naplánované na október 2022.

 

Pedagogická rada

Škola má zriadenú Pedagogickú radu. Je najvyšším poradným orgánom riaditeľa školy. Členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Na zasadnutiach sa zúčastňuje aj odborná zamestnankyňa – školská psychologička. Činnosť pedagogickej rady upravuje rokovací poriadok, zvoláva ju riaditeľ školy najmenej päťkrát za rok. Pedagogická rada sa v školskom roku 2021/22 schádzala podľa harmonogramu a plnila všetky svoje úlohy. Počas mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou Covid 19 zasadala pedagogická rada niekoľkokrát aj cez videokonferenciu.

 

Rodičovská rada

Na škole pracujú dve samostatné rodičovské združenia a rovnako aj dve rodičovské rady, pre slovenské a pre maďarské oddelenie školy.

 

Členovia za slovenské oddelenie:

 

Michaela Starovičová, predseda

Jana Andrašková, podpredseda

Mária Farkašová, hospodár

Monika Zúziková, kontrolór

 

Členovia za maďarské oddelenie:

 

Mgr. art. Hajnalka Varga, predseda

Mgr. Marietta Gáliková, podpredseda

Mgr. Regina Baráthová, hospodár

Plenárne schôdze Rodičovských združení sa konali cez platformu EduPage. Elektronickým hlasovaním boli zvolení členovia rodičovskej rady. Elektronickým hlasovaním boli tiež odsúhlasené: Správa o čerpaní finančných prostriedkov, výška príspevku a návrh rozpočtu.

Triedne rodičovské združenia sa konali cez videokonferencie aj prezenčnou formou podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. Vyučujúci komunikovali priebežne s rodičmi počas dištančného i prezenčného vzdelávania najmä cez platformu EduPage.

Gremiálna rada

Je operatívnym poradným orgánom riaditeľa školy.

V škole pracuje na dvoch úrovniach. Malá gremiálna rada (4 členovia) sa schádzala každý týždeň v pondelok a aktualizovala plán práce na aktuálny týždeň. Veľká gremiálna rada (7 členov) sa počas školského roka 2021/22 neschádzala pravidelne.

 

Členmi malej gremiálnej rady boli v školskom roku 2021/22:

PaedDr. Tatiana Hornáčková – zástupca, Mgr. Judit Maga – zástupca, Mgr. Monika Pánisová – školský poradca a špec. pedagóg, Mgr. Janette Kopčeková – vedúca MZ

Členmi veľkej gremiálnej rady boli v školskom roku 2021/22:

PaedDr. Tatiana Hornáčková – zástupca,  Mgr. Judit Maga – zástupca, PaedDr. Jana Miháliková – predseda PK, Mgr. Andrea Megová – predseda PK, Mgr. Imrich Varga – predseda PK, Mgr. Janette Kopčeková – vedúca MZ, Mgr. Monika Pánisová – školský poradca a špeciálny pedagóg.

 

Žiacka rada

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu COVID19  a protiepidemiologické opatrenia pracovala ŽŠR obmedzene. Aj napriek tomu sa snažila pracovať podľa Plánu  práce ŽŠR. Počas školského roka sa uskutočnili 2 zasadnutia ŽŠR (december 2021, marec 2022). Obe sa konali online prostredníctvom videokonferencie.  Na prvom zasadnutí bol prerokovaný nový štatút ŽŠR. Bol schválený bez pripomienok. Zvolili sme predsedu a podpredsedu a prerokovali plán práce.

      Z dôvodu častého prerušenia prezenčného vzdelávania v jednotlivých triedach sa mnohé naplánované aktivity nemohli uskutočniť.

Členovia ŽŠR pracovali aktívne a zapájali sa do pripravovaných aktivít a k svojim úlohám pristupovali zodpovedne.

      Činnosť žiackej školskej rady koordinovala PhDr. Zuzana Farkašová.

 

Predmetové komisie a metodické združenie

      V školskom roku 2021/2022 pracovali na škole tieto predmetové komisie a metodické združenie, ktoré sú tiež poradnými orgánmi školy:

PK - sekcia prírodovedných predmetov (predseda: Mgr. Andrea Megová)

PK - sekcia spoločenskovedných predmetov (predseda: PaedDr. Jana Miháliková)

PK - sekcia výchovných predmetov (predseda: Mgr. Imrich Varga)

MZ 1.stupňa ZŠ (vedúca: Mgr. Janette Kopčeková)

PK a MZ pracovali podľa schválených plánov práce v čase prezenčného vyučovania. Väčšina úloh týkajúcich sa školských podujatí nebola realizovaná v dôsledku pandémie a dištančného vzdelávania. Napriek situácii tieto orgány pracovali a riešili problémy súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom, dištančným vzdelávaním a zabezpečovali aj mimoškolskú činnosť. Väčšina súťaží a olympiád sa konala podľa plánu. Úlohy z plánov PK a MZ sa transformovali do plánu práce školy.

 

Podrobné vyhodnotenie činnosti predmetových komisií a metodického združenie sa nachádza v prílohách tohto dokumentu.

 

 1. Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a údaje o počte detí v školskom zariadení

 

Celkový počet žiakov k 15. septembru 2021:           367

z toho s vyučovacím jazykom slovenským:               328

             s vyučovacím jazykom maďarským:               33

             žiaci študujúci v zahraničí:                                6

             počet žiakov zapísaných v ŠKD:                       117

 

Celkový počet žiakov k 31. augustu 2022:                 377

z toho s vyučovacím jazykom slovenským:               328

             s vyučovacím jazykom maďarským:              33

             žiaci študujúci v zahraničí:                                7  

žiaci z Ukrajiny                                                9

             počet žiakov zapísaných v ŠKD:                       122

 

Členenie podľa ročníkov a tried k 15. septembru 2021

Slovenské oddelenie

 

Maďarské oddelenie

Ročník

Počet tried

Počet žiakov

Integrovaní žiaci

Ročník

Počet tried

Počet žiakov

Integrovaní žiaci

Prvý

2

32

1

Prvý

 

 

-

 

Druhý

2

32

-

Druhý

3

 

Tretí

2

28

3

Tretí

4

 

Štvrtý

2

41

4

Štvrtý

-

 

Piaty

2

45

3

Piaty

1

5

 1

Šiesty

2

38

4

Šiesty

1

8

1

Siedmy

2

47

4

Siedmy

1

7

 

Ôsmy

2

33

2

Ôsmy

1

2

-

Deviaty

2

32

1

Deviaty

1

4

1

Spolu

18

328

22

 

Spolu

6

33

3

 

Školský klub detí – stav k 15. septembru 2021    

Počet žiakov

Počet oddelení

ŠKD 1

 

ŠKD 2

ŠKD 3

ŠKD 4

ŠKD 5

117

5

26

   26

22

24

19

 

Členenie podľa ročníkov a tried k 31. augustu 2022

Slovenské oddelenie

 

Maďarské oddelenie

Ročník

Počet tried

Počet žiakov

Integrovaní

žiaci

Ročník

Počet tried

Počet žiakov

Integrovaní

žiaci

Prvý

2

32

2

Prvý

 

 

-

 

Druhý

2

32

1

Druhý

3

 1

Tretí

2

29

3

Tretí

4

 

Štvrtý

2

41

4

Štvrtý

-

 

Piaty

2

50

4

Piaty

1

5

 1

Šiesty

2

41

5

Šiesty

1

9

1

Siedmy

2

46

4

Siedmy

1

7

 

Ôsmy

2

32

2

Ôsmy

1

2

-

Deviaty

2

34

1

Deviaty

1

3

1

Spolu

18

337

26

 

Spolu

6

33

4

 

Školský klub detí – stav k 31. augustu 2022     

Počet žiakov

Počet oddelení

ŠKD 1

 

ŠKD 2

ŠKD 3

ŠKD 4

ŠKD 5

108

5

26

   19

22

23

18

 

 1. Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy

Zapísaných bolo 58 detí, z ktorých 4 bolo povolené pokračovať v predprimárnom vzdelávaní z dôvodu nedosiahnutej školskej zrelosti. Do tried s VJS bolo zapísaných 58 žiakov, do triedy s VJM nebol zapísaný ani jeden žiak.

 

Vyučovací jazyk slovenský

Počet žiakov

Z celkového počtu zapísaných

 

Počet tried

SPOLU

DIEVČATÁ

Počet / %

POKRAČOVANIE V PREDPRIM. VZDEL.

Počet / %

NEZAŠKOLENÍ V MŠ

Počet / %

POVOLENIE ŠTUDOVAŤ V ZAHRANIČÍ

SAMOSTATNÉ

58

  31/53,44

    4/0,07

0

0

3

 

 Vyučovací jazyk maďarský             

Počet žiakov

Z celkového počtu zapísaných

 

Počet tried

SPOLU

DIEVČATÁ

Počet /%

POKRAČOVANIE V PREDPRIM. VZDEL.

Počet/%

NEZAŠKOLENÍ V MŠ Počet /%

POVOLENIE ŠTUDOVAŤ V ZAHRANIČÍ

SPOJENÉ

0

0/0

    0

0

0

0

 

 

 1. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy a o úspešnosti uchádzačov o prijatie

Aj v školskom roku 2021/22 sa na SŠ mohli podať 2 prihlášky na SŠ a ďalšie 2 prihlášky na SŠ s talentovou skúškou, čo znamená, že počet prihlášok na jedného žiaka sa zvýšil na 4, tým boli možnosti na prijatie omnoho väčšie, ďalšiu - piatu  prihlášku si mohli žiaci podať v druhom kole, u nás to bola len jedna žiačka, nakoľko nebola prijatá v prvom kole na žiadnu z vybraných SŠ.

Na 8-ročné gymnáziá sa tento šk. rok hlásila len jedna žiačka, bola aj prijatá, no napokon nenastúpila.

Talentových skúšok sa zúčastnili  7 deviataci, piati z nich boli úspešní a nastúpili na zvolený odbor.

V školskom roku 2021/22 sa zúčastnili prijímacích pohovorov 26 žiaci, ktorí si podali svoje prihlášky na študijné odbory. Na študijné odbory s maturitou bolo na konci  prijatých 23 žiakov (z celkového počtu 35), čo predstavuje  65,7 % (68,75  % z tried s VJS a  33,3 % z tried s VJM).

Na učebné odbory sa išlo učiť 10 žiakov z tried s VJS a 2 žiaci z triedy s VJM.

 

Stredné školy

VJS

VJM

Spolu

gymnáziá

3

0

3

umelecké

2

0

2

zdravotnícke školy

1

0

1

stredné športové školy                           

1

0

1

ekonomické, obchodné SOŠ

3

0

3

pedagogické školy                                

1

0

1

technické, dopravné SOŠ

5

0

5

SOŠ ostatné

16

2

18

praktické školy, OU

0

1

1

spolu

32

3

35

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa stupňa vzdelania

            Z celkového počtu žiakov:    370

            prospelo:                                370

            neprospeli :                            0

            neklasifikovaní :                    0

žiaci študujúci v zahraničí :   7

 

Podľa ročníkov:

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Počet tried

2

2

3

2

3

3

3

3

3

24

Počet chlapcov

21

20

18

18

26

23

26

21

25

198

Počet dievčat

13

15

16

23

30

27

29

14

12

179

Počet žiakov

34

35

34

41

56

50

55

35

37

377

Prospeli s vyznamenaním

 

31

24

20

33

19

22

11

11

171

Prospeli veľmi dobre

 

4

4

9

14

16

18

11

9

85

Prospeli

32

 

5

12

8

15

13

12

17

114

Prospeli - spolu

32

35

33

41

55

50

53

34

37

370

Výborní žiaci (priemer 1.00)

28

28

16

17

10

6

12

2

1

120

Slabo prospievajúci žiaci

4

 

1

3

5

7

9

10

11

50

Neprospeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neklasifikovaní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neklasifikovaní z predmetu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový študijný priemer

1,34

1,13

1,35

1,71

1,42

1,68

1,65

1,90

1,89

1,65

Pochvala triedny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pochvala riaditeľ

 

 

 

2

2

1

5

 

1

11

Spolu

 

 

 

2

2

1

5

 

1

11

Napomenutie triedny

1

 

 

1

2

 

 

 

 

4

Pokarhanie triedny

1

 

 

1

 

 

2

1

 

5

Pokarhanie riaditeľ

1

 

 

 

 

 

1

 

 

2

Spolu

3

 

 

2

2

 

3

1

 

11

Stupeň 2

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Stupeň 3

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Stupeň 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

Ospravedlnené h.

2721

2647

2843

3227

3818

3394

4085

2703

3631

29069

Neospravedlnené h.

75

 

 

10

69

257

150

 

1

562

Ospravedlnené h. na žiaka

85,03

75,63

86,15

78,71

69,42

67,88

77,08

79,50

98,14

78,56

 

Podľa stupňov vzdelania

        1.- 4. ročník

 

ROČNÍK

 

1.

2.

3.

4.

SJL

  1.38

  1.19

  1.68

  1.93

ANJ

-

-

  1.42

  1.62

MAT

  1.38

  1.09

  1.38

  1.73

PDA

-

-

  1.28

  1.47

VLA

-

-

  1.06

  1.80

MJL

-

  1.33

  1.00

-

SJSL

-

  1.33

  1.25

-

ETV/NBV

Slovné hodnotenie

Slovné hodnotenie

Slovné hodnotenie

Slovné hodnotenie

PCV

-

-

Slovné hodnotenie

Slovné hodnotenie

HUV

Slovné hodnotenie

Slovné hodnotenie

Slovné hodnotenie

Slovné hodnotenie

VYV

Slovné hodnotenie

Slovné hodnotenie

Slovné hodnotenie

Slovné hodnotenie

TSV

Slovné hodnotenie

Slovné hodnotenie

Slovné hodnotenie

Slovné hodnotenie

  

         5. – 9. ročník

 

ROČNÍK

 

5.

6.

7.

8.

9.

SJL

  1.73

  2.12

  2.22

  2.59

  2.52

ANJ

  1.53

  2.06

  1.75

  2.15

  2.08

NEJ

-

-

  2.02

  2.47

  2.47

MJL

  1.40

  1.67

  1.71

  1.00

  2.00

SJSL

  1.80

  1.78

  1.71

  1.00

  2.00

MAT

  1.93

  2.30

  2.25

  2.59

  2.61

INF

  1.00

  1.31

  1.32

  1.53

  1.00

FYZ

-

  2.23

  2.19

  2.50

  2.00

CHE

-

-

  1.92

  2.26

  2.19

BIO

  1.75

  2.12

  1.96

  2.03

  2.22

DEJ

  1.25

  1.85

  1.70

  1.97

  1.61

GEG

  2.04

  2.31

  2.02

  2.41

  2.33

OBN

-

  1.29

  1.31

  1.47

  1.44

TCH

  1.08

  1.12

  1.08

  1.32

  1.06

HUV

  1.23

  1.06

  1.00

  1.00

  1.00

VYV

  1.02

  1.08

  1.06

  1.21

  1.03

TSV

  1.02

  1.06

  1.13

  1.21

  1.14

 

 1. Uplatňované učebné plány

 

Vzhľadom na dva vyučovacie jazyky našej školy, postupovalo sa podľa dvoch rôznych učebných plánov. Zvlášť je vypracovaný plán pre 1.-9. ročník pre triedy s VJS a zvlášť pre 1. -9. ročník pre triedy s VJM. Oba plány sú v súlade s rámcovými učebnými plánmi, ktoré schválilo ministerstvo školstva.

 

 1. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Základná škola

Počet

Poznámka

Celkový počet zamestnancov ku koncu školského roka

50

Fyzické osoby neprepočítané percentom úväzku.

Pedagogickí zamestnanci

38

Všetci spĺňajúci kvalifikačné predpoklady

Odborní zamestnanci

1

Školská psychologička z projektu PoP II

Spĺňa kvalifikačné predpoklady

Učiteľ 1. stupeň s VJS

8

 

Učiteľ 2. stupeň s VJS

18

 

Učiteľ 1. a 2. stupeň s VJM

6

 

Pedagogický asistent

2

Nenormatívne fin. prostriedky z min. šk.

Pedagogický asistent

2

Asistenti z projektu PoP II

Vychovávateľka

2

Školský klub detí – originálne kompetencie

Nepedagogickí zamestnanci

11

Všetci spĺňajú kvalifikačné predpoklady

Vedúca šk. jedálne

1

Školská jedáleň – originálne kompetencie

Kuchárka / pomocníčka

4

Školská jedáleň – originálne kompetencie

Školník / upratovačka

  

4

 

Ekonomická / mzdová účtovníčka

2

 

Na materskej dovolenke

4

 

Spolu vrátane MD

54

 

 

 1. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

 

Aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov: 

 

26.8.2021 Elektronická triedna kniha a internetová žiacka knižka – rozsah 4h

 

30.8.2021 Ako zvládať problematické správanie žiakov v škole a psychoterapeutický výcvik na odbúravanie stresu – rozsah 8h

 

   1. Digitalizácia výchovy a vzdelávania – rozsah 4h

24.3.2022 Vzdelávanie v oblasti ľudských práv – rozsah 3h

Ďalšie druhy vzdelávania:

Forma štúdia/názov štúdia

Počet vzdelávaných

Priebeh v šk.r.2021/22

Rozširujúce štúdium fyziky

1

prebiehalo

Špecializačné štúdium – uvádzajúci pedagogický zamestnanec

1

prebiehalo

 

Vybrané semináre, školenia a porady:

Názov

Usporiadateľ/poskytovateľ

absolvovali

Porada riaditeľov

RUŠS NR

1

Školenie v oblasti GDPR

Zmluvný odborný partner

všetci

Školenie v oblasti BOZP

Zmluvný odborný partner

všetci

Dejepisný workshop

Historický ústav SAV

1

Anglický jazyk – hravé čítanie

Oxford University Press

1

Porada výchovných poradcov

CPPPaP

1

Duchovné cvičenia pre katechétov

Diecézny katechetický úrad

1

Seminár pre katechétov

Diecézny katechetický úrad

1

Stretnutia ŠŠP

UKF Nitra

1

Šikana a kyberšikana

CPPPaP

1

Krízová intervencia

CPPPaP

1

Kurz digitálneho koordinátora

IT Akadémia

1

Terapeutický výcvik pre psychológov

Inštitút rodinnej terapie

1

 

 

 1. Údaje o aktivitách školy a prezentácii školy na verejnosti

 

Biela pastelka – účasť na zbierke na pomoc nevidiacim a slabozrakým (empatia)

Výstavka tekvičiek – súťaž žiakov o najkrajšiu tekvičku (tradície a estetika)

Európsky deň jazykov – aktivity posilňujúce vzájomnú toleranciu

Deň jablka – aktivity v rámci zdravej školy

Mikuláš v škole – tradície a zdravá školská klíma

Vianočná besiedka pre 1. stupeň

iBobor – medzinárodná súťaž v oblasti IKT

Predmetové olympiády a postupové súťaže podľa harmonogramu – zamerané na rozvíjanie kompetencií v jednotlivých predmetoch a výchovu talentov

Medzinárodný deň detí – posilňovanie zdravej klímy v škole

Deň tradícií – aktivity zamerané na zachovanie tradícií

Deň narcisov – účasť na zbierke ligy proti rakoviny (empatia)

Zber papiera – environmentálna akcia na pomoc životnému prostrediu

Otvorenie odpočívadla v Pohraniciach – Dopravná výchova hravou formou pre 1. st.

Ochrana života a zdravia – účelové cvičenie

E-testovanie – NÚCEM – testovanie v matematike, v slovenskom jazyku a v maďarskom jazyku

Komparo 9  - Exam – matematika a slovenský jazyk

PISA testovanie – účasť na medzinárodnom meraní

 

Podrobné údaje o aktivitách školy vrátane exkurzií a návštev kultúrnych podujatí sa nachádzajú v prílohách tejto správy.

 

            Spolupráca s inštitúciami:

 

Obecný úrad Jelenec – spolupráca so zriaďovateľom školy

CPPPaP – poradenstvo –  žiaci so ZZ

KOS v Nitre – súťaže, kultúrne podujatia, semináre

Policajný a hasičský zbor – výchovno-vzdelávacie aktivity

Stredné školy – nábor na ďalšie štúdium

OV Csemadok Nitra

Nyitra és Vidéke Célalap - Účelový fond Nitra a okolie

UKF – Nitra

 

 1. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

 

 1. Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov II

Počas školského roka pokračoval projekt, vďaka ktorému škola získala finančné prostriedky na dvoch pedagogických asistentov a školského psychológa. Projekt je zameraný na vyrovnávanie príležitostí žiakov so zdravotným znevýhodnením.

 1. Projekt Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých, (nórske fondy)

Aktivity realizované v rámci projektu v spolupráci s ŠPÚ posilňoval vzájomnú toleranciu a inklúziu v školskom prostredí.

 1. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole

 

Školská inšpekcia v školskom roku 2021/22 na škole nevykonala žiadnu inšpekčnú činnosť.

 

 1. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

 

Škola na vyučovanie, výchovu a stravovanie využíva 3 školské budovy, multifunkčné ihrisko v školskom areáli a telocvičňu v budove kaštieľa, ktorá nie je v areáli školy.

 

V dvoch väčších školských budovách (pavilón A a pavilón B) sú kmeňové učebne pre triedy s VJS a pre triedy s VJM. V tretej najmenšej budove (pavilón C) je školská jedáleň a triedy pre IKT a pohybové aktivity v rámci TSV.

 

Všetky triedy sú vybavené interaktívnou tabuľou alebo plátnom a projektorom.

 

Škola disponuje aj odbornými učebňami:

odbornou učebňou pre chémiu a biológiu,

digitálnou jazykovou učebňou,

žiackou kuchynkou,

školskou dielňou

a učebňou IKT.

 

 1. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

 

 1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov,
 2. o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej soby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť,
 3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení podľa financovaných aktivít,
 4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít,
 5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitých predpisov

Položka

Príjem (€)

Čerpanie (€)

Použitie prostriedkov

 

 

 

 

Dotácie zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie)

864282 €

864282 €

Na prevádzku školy a mzdy zamestnancov

Dotácia na deti zo SZP

700 €

700 €

Na prevádzku – detí zo SZP

Dotácie na

vzdelávacie poukazy

6874  €

6874  €

Na záujmovú činnosť – odmeny vedúcim krúžkov

Dotácia na cestovné žiakov

23708 €

23708 €

Na preplácanie cestovného

Presun doprav. z roka 2020

1591 €

1591 €

Na preplácanie cestovného

Presun do roku 2022

-

4417€

Nevyčerpané prostr.

Dotácia na učebnice

6746 €

6746 €

Na učebnice   

Čítame radi

800 €

800 €

Knihy do škol.knižnice                     

Príspevok na špecifiká

5670 €

5670 €

 Na digitalizácia, covid 19, podpora štúdia

Dotácia na Škola v prírode

- €

- €

Pobyt v ŠvP sa nekonal

Dotácia na Lyžiarsky výcvik

- €

- €

Pobyt na LV sa nekonal

Dotácia na odchodné

4882  €

4882 €

Odchodné

Dotácia na asistenta učiteľa

24 384 €

24 384 €

Mzdy pre asistenta učiteľa

Príspevok od rodičov za ŠKD

(originálne kompet.)

Z režijných nákladov

(originálne kompet.)

4560 €

 

3930  €

4560 €

 

3930  €

Na prevádzku ŠKD zo školného

 

Na prevádzku  ŠJ z režijných nákladov

Dotácie na ŠJ - originálne kompetencie

Dotácie na ŠKD - originálne kompetencie

 

Dotácia na ŠJ – kapitálové

Dotácia kapit. zo štátu

74559 €

 

41740 €

 

998 €

5000 €

 

74559 €

 

41740 €

 

                      998 €

5000 €

 

Na prevádzku školského klubu detí a školskej jedálne

 

 

Nákup konvektomat

Hmotná núdza – na školské potreby 

133  €

133  €

Na nákup školských potrieb žiakom v hmotnej núdzi

 

Stravné zo štát. rozp.

(obedy zadarmo, od sept.HN)

13 330  €

340 €

13 330 €

340 €

 

 

Na stravu žiakom

 

Projekt POP II

47952 €

47952 €

Mzdy pre asistenta učiteľa a škol.psychológa platené z EU

Projekt Inklúzia

699 €

699 €

Dohody platené z nórskych fondov

 

 1. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný rok a vyhodnotenie jeho plnenia

 

Hlavným cieľom na rok 2021/22 v kontexte motta našej školy bolo:

Posilniť výchovu žiakov k slušnému správaniu a korektným medziľudským vzťahom.

 

Cieľ sa darilo plniť len čiastočne. Pretrvávali problémy výchovného charakteru a tiež prejavy nekorektného správania žiakov navzájom. Preto bude škola pokračovať aj v budúcnosti v tejto snahe pomocou stratégií vytýčených v pláne školy.

 

 • Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

 

Dobré výsledky škola dosahuje v zapájaní sa žiakov do postupových súťaží a predmetových olympiád. Silnou stránkou je aj organizovanie školských podujatí, ich rozmanitosť, bohatosť a pestré zameranie. Nezabúda sa ani na exkurzie a výlety.

Silnou oblasťou školy je aj vybavenosť učební technikou a veľmi dobré digitálne kompetencie pedagogických zamestnancov, čo sa ukázalo aj v IT fitness teste, v ktorom obstáli naši pedagogickí zamestnanci vysoko nad celoslovenským priemerom.

 

Slabou stránkou je dlhodobo podpriemerná úroveň žiakov v testovaní deviatakov zo SJL. Prijaté opatrenia v minulosti na zlepšenie tohto stavu, priniesli výsledky len na krátky čas a v školskom roku 2021/22 došlo k opätovnému zhoršeniu a škola musí opäť hľadať spôsoby na zlepšenie tohto problému.

 

 1. Ďalšie informácie

 

Podrobné vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy tvoria prílohy tohto vyhodnotenia:

Príloha 1         Vyhodnotenie PK spoločenskovedných predmetov

Príloha 2         Vyhodnotenie PK prírodovedných predmetov

Príloha 3         Vyhodnotenie PK výchovných predmetov

Príloha 4         Vyhodnotenie MZ 1. stupňa

Príloha 5         Vyhodnotenie činnosti školského poradcu

Príloha 6         Vyhodnotenie činnosti špeciálneho pedagóga

Príloha 7         Vyhodnotenie činnosti školského psychológa

Príloha 8         Vyhodnotenie činnosti koordinátorov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1

Základná škola – Alapiskola  , Školská 330, Jelenec 951 73

    Vyhodnotenie plnenia hlavných úloh plánu práce sekcie SV predmetov v školskom roku 2021-2022

Všetci pedagógovia vyučovali v školskom roku 2021-2022 podľa platných UO  schválených ako súčasť Školského vzdelávacieho programu  . Do TPU  zaradili  vyučujúci témy z oblasti environmentálnej, vlasteneckej, sexuálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu , výchovy k bezpečnému správaniu a ochrane zdravia pri práci. Rozvíjali tvorivosť a fantáziu žiakov prácou v krúžkoch, zapojením do súťaží a ďalších aktivít. Viedli ich k samostatnosti a zodpovednosti, k získavaniu všeobecného rozhľadu o spoločnosti využívaním internetu i iných informačných zdrojov.  Pristupovali individuálne k integrovaným žiakom a k žiakom so ŠVVP, rešpektovali metodické pokyny pri ich hodnotení a klasifikácii.

Zhodnotenie plnenia hlavných úloh v školskom roku 2021/2022

Analýza VVV výsledkov v školskom roku 2021/2022

Prehľad dosiahnutého prospechu

trieda

SJL / SJSL

NEJ

ANJ

DEJ

OBV/OBN

MJL

   5.a

1,85

 

1,70

1,28

 

 

5.b

1,96

 

1,58

1,28

 

 

   5.c s VJM

1,86

 

1,62

1,31

 

1,53

6.a

2,36

 

2,31

2,30

1,50

 

6.b

1,14

 

2,08

1,67

1,38

 

6.c s VJM

1,98

 

2,14

1,90

1,31

2,06

7.a

2,38

2,16

2,24

1,62

1,59

 

7.b

2,17

2,00

1,74

1,81

1,50

 

7.c s VJM

1,82

 

1,46

1,82

1,29

1,83

   8.a

2,31

1,99

1,85

1,67

1,23

 

   8.b

2,82

3,29

2,74

2,44

1,75

 

   8.c s VJM

1,12

 

1,10

1,38

1,00

1,33

   9.a

2,50

2,45

2,34

1,62

1,29

 

   9.b

2,60

2,70

2,16

1,60

1,30

 

9.c s VJM

1,75

 

1,69

2,66

1,83

2,34

 

Pedagógovia rozvíjali schopnosti žiakov vo vyučovacom procese i v rámci krúžkov:

Mgr..Jančo : Príprava na pohovory z MJL             

PaedDr.  Miháliková:  Mediálny krúžok

Mgr. Jakabová – Jazyková príprava v 9.ročníku

Mgr. Kudláčiková – Jazyková príprava v 9.ročníku

 

 

Uskutočnené aktivity a podujatia:

 • pravidelné výpožičky zo žiackej knižnice, slúžiace na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti na hodinách SJL, MJL , a na zoznámenie sa s tvorbou slovenských aj svetových autorov, aj v rámci čakární ,
 • 4-krát  zrealizovaná objednávka kníh cez vydavateľstvo Fragment a Knižný klub Albatros, oboznamovanie žiakov s najnovšími titulmi z oblasti literatúry pre deti a mládež,
 • príprava žiakov na prednesové a vedomostné súťaže a predmetové olympiády,
 • príprava žiakov na Testovanie  9 a Testovanie 5,   na Komparo,
 • pripomenuli sme si  100. výročie úmrtia P.O. Hviezdoslava, 200.výročie  narodenia Janka Kráľa,
 • zapojili sme sa do aktivít k Európskemu dňu jazykov-- pre ročníky 5.-9. oboch oddelení téma : logo na tričko, najlepšie návrhy boli  odoslané do súťaže, všetko spojené s výstavkou prác,
 • napísanie predpísaných kontrolných prác a previerok v 5. až 9. ročníku,
 • zapojenie do podujatia Záložka spája školy – 4. až  8.ročník,  záložky boli zaslané družobnej škole do Zámutova, spolu s propagačným materiálom o našej škole  aj o kostole sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom, 
 • obnova násteniek na chodbových priestoroch ,
 • príprava, tlač a distribúcia školského časopisu Škola na Školskej - práca členov mediálneho krúžku, časopis vyšiel štyrikrát v tlačenej podobe a raz  bol distribuovaný v online prostredí,
 • školské kolá olympiád zo SJL, DEJ, ANJ,  Kvíz o ľudských právach, okresné kolá boli realizované online,
 • školské kolo Šaliansky Maťko- pre chorobu  neúčasť na okresnom kole,
 • školské kolo Hviezdoslavov Kubín, účasť v okresnom kole,
 • Deň jablka,
 • Deň tradícií.

 

Vyhodnotenie písomných previerok:

 

SJL , SJSL- jazyková zložka   

trieda

vstupná

štvrťročná

polročná

¾-ročná

výstupná

5.a

2,59

2,41

2,70

2,04

1,57

5.b

1,8

2,20

2,05

2,50

2,60

5.c

1,75

 

2,00

 

2,40

6.a

2,07

2,62

2,68

2,67

2,93

6.b

2,09

2,56

2,33

2,61

2,43

6.c

2,33

2,72

2,16

2,00

2,64

7.a

2,90

2,20

2,46

2,74

2.83

7.b

2,60

1,83

2,33

2,60

2,95

7.c

2,3

2,30

2,70

2,60

3,00

8.a

2,58

2,61

3,00

3,50

3,16

8.b

3,3

3,40

3,30

3,60

3,80

8.c

2,00

2,00

1,00

1,50

1,00

9.a

3,15

2,90

3,07

2,40

2,12

9.b

3,60

2,90

2,80

2,75

2,80

9.c

3,5

3,50

2,50

2,50

3,50

SJL, SJSL - literárna zložka  

trieda

vstupná

štvrťročná

polročná

¾-ročná

výstupná

5.a

2,25

2,06

2,70

2,04

1,50

5.b

1,3

2,60

1,50

1,30

2,30

5.c

 

 

 

 

 

6.a

2,44

1,75

2,69

2,69

3,00

6.b

2,09

1,72

1,94

2,13

2,48

6.c

 

 

 

 

2,50

7.a

2,00

2,50

2,46

2,74

2,83

7.b

2,00

2,28

2,33

2,60

2,95

7.c

3,00

1,60

1,40

2,60

2,50

8.a

2,41

2,35

2,90

2,50

2,80

8.b

3,50

3,00

2,90

3,60

3,80

8.c

 

 

 

 

 

9.a

2,50

2,35

2,20

2,30

2,14

9.b

3,00

2,57

2,25

2,48

2,53

9.c

3,00

2,50

2,00

2,50

3,00

MJL

trieda

Vstupná- jazyková zložka

Literárna zložka

Polročná – jazyková zložka

Literárna zložka

Výstupná- jazyková zložka

Literárna zložka

7.c

2,14

2,14

2,00

2,85

2,33

2,50

8.c

2,00

2,00

1,00

1,50

3,00

3,00

9.c

3,50

4,00

4,00

4,00

4,00

3,50

 

 

Profesijný rozvoj

D.Kudláčiková - online workshop - Historický ústav SAV

                          - Globálne vzdelávanie v predmete SJL – online

                          - účasť v porote Hviezdoslavov Kubín

Ľ.Jakabová – účasť v porote Šaliansky Maťko

 

Úspešnosť v súťažiach v školskom roku 2021/22

Olympiády

Názov súťaže

školské kolo

okresné kolo

krajské/slovenské kolo

 

Olympiáda zo SJL.

 

11žiakov

1 - nebol ÚR

 

 

 

 

 

 

Dejepisná olympiáda

17 žiakov,

6 - 3 ÚR

 

 

Olympiáda z anglického jazyka

11 žiakov

2- 1x 3.miesto
 

 

Postupové súťaže

Názov súťaže

školské kolo

okresné kolo

krajské/slovenské kolo

 

 

Hviezdoslavov Kubín

 

 

7

 

1x3.miesto

 

 

 

 

 

 

Svet patrí mladým- literárna časť

7.ročník

2 ocenené práce

 

 

Song – spev v ANJ

 

2 – 1x 3.miesto

 

 

Recitačná v MJ . Tompa Mihály

 

1x strieborné pásmo

1x zlaté pásmo

1x bronzové pásmo

 

 

 

Výlety a exkurzie:

 

5.ročník :

- vychádzka  s regionálnym zameraním v obci  Jelenec  hrob Forgáčovcov, pamätník K. Duchoňa, kaštieľ

- výlet Zvernica Topoľčianky, hrad Hrušov, Zámok Topoľčianky a Národný žrebčín

- výlet Fiľakovo

6.ročník :

- exkurzia Hradná katedrála v Nitre, Diecézne múzeum, park Sihoť

- Donovaly

7.ročník :

-  Aurélium Bratislava, Devín

8.ročník :

-  Bratislava – Slavín

- Donovaly

9.ročník:

- Bratislava – Slavín

- Sereď – Múzeum holokaustu

 

 

PaedDr. Jana Miháliková, vedúca PK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2

 

Vyhodnotenie činnosti sekcie prírodovedných predmetov

v školskom roku 2021/2022

 

Sekcia prírodovedných predmetov pracovala v školskom roku 2021/2022 v zložení:

Vedúca sekcie:

Mgr. Andrea Megová

MAT – GEG

                

 

 

Členovia sekcie:    

PaedDr. Eva Barboríková

MAT

 

Mgr. Eva Bieliková

FYZ – TCH

 

Mgr. Miroslav Bogr

FYZ – TCH

 

Mgr. Ágota Fazekas

BIO – CHE

 

PaedDr. Tatiana Hornáčková

MAT – CHE

 

Mgr. Martin Jánošov

GEG – TSV

 

Mgr. Daniela Jánošová

GEG – TSV – MAT

 

Mgr. Robert Kanta

INF – HU

 

Mgr. Eva Kóňová

BIO – EKO – ANJ

 

Mgr. Daniela Kostolániová

ANJ – RUJ

 

Mgr. Judit Maga

MAT – BIO

 

Mgr. Monika Mladá

GEG – NEJ – RUJ

 

Mgr. Monika Pánisová

BIO – PSYCH

 

Mgr. Andrea Takáčová

ANJ – SJL

 

Mgr. Imrich Varga

MAT – HUV

 

Členovia komisie na zasadnutiach kontrolovali plnenie tematických plánov, hodnotili úroveň vzdelávacieho procesu, vedomostí žiakov, informovali o problémových žiakoch. 

 

Plnenie  hlavných úloh vo výchovno – vzdelávacom procese

1.  Vo vyučovaní prírodovedných predmetov sa viedli  žiaci k tomu, aby:

- nadobudli primerane veku rozvinuté kľúčové spôsobilosti (kompetencie), zmysluplné základné vedomosti a znalosti a vypestovaný základ záujmu o celoživotné učenie sa,

- nadobudli jasné povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva,

- nadobudli  záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti,

- si osvojili základ všeobecného vzdelania poskytovaného školou,

- mali záujem aj o neformálne vzdelávanie, teda aby mali  potrebu učiť sa aj mimo školy,

- si osvojili a využívali efektívne stratégie učenia sa,

- nadobudli primeranú úroveň komunikačných spôsobilostí a spolupráce,

- mali rešpekt k druhým a zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu.

 

2. V oblasti Matematika a práca s informáciami (MAT, INF)

- sa rozvíjalo u žiakov logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problémov a  schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom živote

- s cieľom zvyšovania vedomostí a zručností v oblasti Finančnej gramotnosti a podnikateľskej zručnosti sa riešili slovné úlohy zamerané na financie

- na vyučovaní informatiky sa viedli žiaci k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci  s informáciami, vychovávali sa k rešpektovaniu právnych a etických zásad používania informačných technológií a  produktov.

 

3. V oblasti Človek a príroda (FYZ, CHE, BIO), Človek a spoločnosť (GEG), Človek a svet práce (TCH)

- v prírodovedných predmetoch sa uprednostňoval činnostný, objaviteľský a bádateľský charakter vyučovania, ktorý umožňuje žiakom  hlbšie porozumieť zákonitostiam prírodných procesov a tým si uvedomovať aj užitočnosť prírodovedných poznatkov a ich aplikáciu v praktickom živote

- žiaci sa učili získavať informácie o prírode a jej zložkách nielen z rôznych zdrojov, ale aj prostredníctvom   

  vlastných pozorovaní a experimentov, čím si rozvíjali zručnosti pri práci s grafmi  tabuľkami, schémami,  obrázkami, náčrtmi

- spoznali základné princípy ochrany krajiny a životného prostredia  a osvojili si základné princípy zdravého životného štýlu

- rozvíjalo sa u žiakov hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov,  ktoré nás obklopujú v každodennom živote a porozumieť ich podstate, čo si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj  úzku spoluprácu s predmetmi  FYZ, CHE, BIO, GEG a MAT

- vytvárali sa podmienky na aktívnu a samostatnú prácu žiakov v procese učenia sa, na osvojenie metód individuálneho štúdia žiakov a využívanie rôznych zdrojov informácií; využívala sa metóda experimentov, práca s odborným textom, aplikácia teoret. vedomostí pri riešení rôznych typov úloh

- žiaci na hodinách TCH boli vedení k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti, k poznaniu trhu práce a vytváraniu životnej i profesijnej orientácie; rozvíjali sa zručnosti a návyky pre uplatnenie žiakov v ďalšom živote a spoločnosti

 

4. Vo vyučovacom procese sa dôsledne realizovali úlohy prierezových tém:

Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

- prierezové témy tvoria neoddeliteľnú súčasť výchovného a vzdelávacieho procesu a preto boli realizované ako súčasť všetkých vyučovacích predmetov

- boli zakomponované do vzdelávania napríklad ako:

 • témy súčasného sveta, ktoré výrazne rezonujú v spoločnosti a prelínajú sa viacerými predmetmi
 • aktuálne problémy súčasnosti napr. problematika tvorby a ochrany životného prostredia (v regionálnych ale aj v globálnych súvislostiach), migrácia obyvateľstva, spolužitie príslušníkov rôznych kultúr,  prevencia a riešenie problémov súčasnosti (environmentálne, multikultúrne, mediálne problémy, ochrana života a zdravia)...

- prostredníctvom týchto aktuálnych tém sa žiakom prehĺbilo základné učivo, rozšíril sa rozhľad žiakov, žiaci si osvojili určité pozitívne postoje, hodnoty, rozhodovanie

- prostredníctvom prierezových tém sa prepojili rôzne oblasti základného učiva

- prierezové témy prispeli ku komplexnosti vzdelávania žiakov

 

5. Výchovou a vzdelávaním  sa u žiakov systematicky rozvíjali  kľúčové kompetencie pomocou rôznych metód a foriem práce, a to najmä v oblasti  komunikačných schopností, ústnych  a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickej  gramotnosti a kompetencie v oblasti technických prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu,  sociálne a občianske kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie.

 

6. Vo vyučovacom procese sa neustále rozvíjala čitateľská gramotnosť žiakov prierezovo vo všetkých vyuč. predmetoch prostredníctvom rôznych metód čitateľskej stratégie, práce s textom a iných aktivít.

 

7. Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  sa zabezpečili materiálne, priestorové a organizačné  podmienky vyučovania  v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej ich  individuálnym potrebám.

Vyučujúci mali k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  individuálny prístup.

 

8. Vo všetkých organizačných formách vzdelávania  sa vytvárali žiakom s nadaním  podmienky  pre úspešné rozvíjanie ich nadania a optimalizáciu vývinu ich osobnosti.

 

 9. Vo vyučovacom procese sa venovala osobitná pozornosť slaboprospievajúcim žiakom a deťom zo znevýhodneného prostredia.

 

10. V triedach sa dodržiavali požiadavky Bezpečnosti, prevencie a práv detí v súlade s Deklaráciou práv dieťaťaDohovorom o právach dieťaťa.  Dbalo sa na prevenciu sociálno-patologických javov a kyberšikany. V prípade žiakov s poruchami správania bola účinná spolupráca s výchovným poradcom, školským psychológom a pedagogicko-psychologickou poradňou.      

11. Venovala sa zvýšená pozornosť príprave žiakov na Testovanie 5, Testovanie 9 a na prijímacie pohovory.

                                                  

12. Realizovalo sa diagnostikovanie výchovno-vzdelávacích výsledkov v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích  štandardov. Dôsledne sa vykonávala  pedagogická diagnostika žiakov;  pravidelne sa spracovávali a vyhodnocovali dosiahnuté učebné výsledky:

- MAT - v 5. roč. vstupná písomná práca, štvrťročné písomné práce,  v 6.-9.roč. štvrťročné písomné práce,

- CHE, BIO, GEG  - 2x polročný test,  FYZ - 2x polročný test alebo testy po tematických celkoch,

- TCH, INF – rôzne formy odpovede.

Používali sa  jednotné klasifikačné a hodnotiace ukazovatele a kritériá, klasifikácia pri bodovom hodnotení:  

výborný  (100% - 90%), chválitebný (89% - 75%), dobrý (74% - 50%), dostatočný (49% - 25%), nedostatočný (24% - 0%).

 

Niektoré polročné testy sa v šk. rok 2021/2022 nerealizovali z dôvodu opakovaného dištančného vzdelávania kvôli Covid19 v jednotlivých triedach.

 

Vyhodnotenie písomných prác a polročných kontrolných testov v šk. r. 2021/2022:

 

 

Matematika

Biológia

Geografia

Test

úspešnosť/ priemer

Priemer vysvedč.

Test

úspešnosť/ priemer

Priemer vysvedč.

Test

úspešnosť/ priemer

Priemer vysvedč.

5a

I.

81,6 %

1,89

1,55

86,4 %

1,73

1,68

-

-

1,86

 

II.

71,2 %

2,33

2,0

77 %

2,1

1,88

56,0 %

3,1

2,26

5.b

I.

81,4 %

1,94

1,43

93,8 %

1,32

1,59

-

-

1,91

 

II.

72,8 %

2,27

1,79

84 %

1,9

1,52

74,1 %

2,1

1,86

5.c

I.

80 %

2,0

2,0

-

-

2,03

83,2 %

1,6

1,2

 

II.

75 %

2,13

2,2

75,4 %

2,6

2,2

76,0 %

2,2

1,8

 

 

 

Matematika

Fyzika

Biológia

Geografia

Test

úspešnosť/ priemer

Priemer vysvedč.

Test

úspešnosť/ priemer

Priemer vysvedč.

Test

úspešnosť/ priemer

Priemer vysvedč.

Test

úspešnosť/ priemer

Priemer vysvedč.

6a

I.

58 %

2,91

2,25

-

-

2,13

80 %

2,1

1,88

-

-

2,5

 

II.

60 %

2,83

2,24

76,9 %

2,63

2,19

60 %

2,9

2,12

56,3 %

2,86

2,5

6.b

I.

53,8 %

3,18

2,29

-

-

2,04

78 %

1,95

1,83

-

-

2,54

 

II.

67,1 %

2,73

2,42

69 %

2,5

2,08

66 %

2,9

2,17

73,3 %

2,63

2,33

6.c

I.

66 %

2,5

2,0

-

-

2,0

86,3 %

1,67

1,57

-

-

1,71

 

II.

79 %

2,0

2,11

68,7 %

2,71

2,75

67,9 %

2,71

2,0

67,5 %

2,37

1,88

 

 

Matematika

Chémia

Fyzika

Biológia

Geografia

Test

úspešnosť/priemer

Priemer vysvedč.

Test

úspešnosť/priemer

Priemer vysvedč.

Test

úspešnosť/priemer

Priemer vysvedč.

Test

úspešnosť/priemer

Priemer vysvedč.

Test

úspešnosť/priemer

Priem.vysv.

7.a

I.

47,9 %

3,38

2,26

80,2 %

2,0

2,09

-

-

2,3

82,3 %

1,81

2,22

-

-

1,96

II.

57,1 %

3,09

2,45

71,3 %

2,59

2,09

78 %

1,95

2,36

77 %

2,7

2,05

65 %

2,31

2,14

7.b

I.

61,1 %

2,79

2,08

74,6 %

2,09

1,68

-

-

2,13

88,9 %

1,33

2,08

-

-

2,08

II.

62,9 %

2,73

2,21

79,8 %

1,95

1,68

86,6 %

1,76

2,0

69 %

2,5

1,88

74,7 %

1,94

2,04

7.c

I.

79,9 %

1,79

1,57

-

-

1,57

-

-

2,14

55,6 %

3,0

2,29

-

-

1,57

II.

80,3 %

2,07

1,71

80,3 %

2,14

2,14

69 %

2,43

2,29

70,5 %

2,43

2,0

84,3 %

1,56

1,57

 

 

Matematika

Chémia

Fyzika

Biológia

Geografia

Test

úspešnosť/priemer

Priemer vysvedč.

Test

úspešnosť/priemer

Priemer vysvedč.

Test

úspešnosť/priemer

Priemer vysvedč.

Test

úspešnosť/priemer

Priemer vysvedč.

Test

úspešnosť/priemer

Priemer vysvedč.

8.a

I.

66,4 %

2,45

2,19

78,6 %

2,2

1,81

-

-

2,13

-

-

1,94

-

-

1,81

II.

64,1 %

2,74

2,44

81,8 %

1,88

1,94

82 %

1,8

2,25

-

-

1,63

73,3 %

2,2

2,0

8.b

I.

55,5 %

3,09

3,06

68,8 %

2,5

2,53

-

-

2,53

-

-

2,82

-

-

2,65

II.

51,5 %

3,19

2,88

59,2 %

3,0

2,63

53 %

3,0

2,81

-

-

2,44

50,9 %

3,25

3,0

8.c

I.

97 %

1,0

1,0

-

-

1,0

-

-

2,0

-

-

2,0

-

-

1,0

II.

92 %

1,25

1,5

90 %

1,0

2,0

77 %

2,0

2,0

77 %

2,0

2,0

83,8%

1,5

1,0

 

 

Matematika

Chémia

Fyzika

Biológia

Geografia

Test

úspešnosť/priemer

Priemer vysvedčenie

Test

úspešnosť/priemer

Priemer vysvedčenie

Test

úspešnosť/priemer

Priemer vysvedčenie

Test

úspešnosť/priemer

Priemer vysvedčenie

Test

úspešnosť/priemer

Priemer vysvedčenie

9.a

I.

52,4 %

3,06

2,76

81,6 %

1,82

1,82

-

-

1,47

86,9 %

1,8

2,12

-

-

2,24

II.

59,1 %

2,93

2,65

81,1 %

1,94

2,29

79,5 %

1,88

1,94

63 %

2,7

1,94

59,7 %

3,0

2,35

9.b

I.

59 %

2,83

2,67

74,3 %

2,13

2,0

-

-

1,6

75,8 %

2,2

2,0

75,2 %

2,0

2,07

II.

59,9 %

2,75

2,5

90,7 %

1,3

2,0

83,8 %

1,53

1,94

54 %

3,1

2,35

62,7 %

2,67

2,25

9.c

I.

30,5 %

4,25

2,67

-

-

3,0

-

-

3,0

-

-

2,67

63,4 %

2,5

2,33

II.

39 %

3,75

3,0

67,5 %

2,5

2,67

44,5 %

4,0

2,67

60 %

3,0

3,0

71,7 %

2,5

2,67

 

 

Učebné výsledky žiakov v I. a II. polroku šk. roku 2021/2022 vo vybraných predmetoch:

 

Trieda

informatika

matematika

biológia

geografia

technika

fyzika

chémia

polrok

I./II.

I./II.

I./II.

I./II.

I./II.

I./II.

I./II.

5.A

1,09  /  1,0

1,55  /  2,0

1,68  /  1,88

1,86  /  2,26

1,0  /  1,17

-

-

5.B

1,04  /  1,0

1,43  /  1,79

1,59  /  1,52

1,91  /  1,86

1,09  /  1,0

-

-

5.C

1,2  /  1,0

2,0  /  2,2

2,03  /  2,2

1,2  /  1,8

1,0  /  1,0

-

-

6.A

1,56  /  1,38

2,25  /  2,24

1,88  /  2,12

2,5  /  2,5

1,13  /  1,06

2,13  /  2,19

-

6.B

1,29  /  1,33

2,29  /  2,42

1,83  /  2,17

2,54  / 2,33

1,08  /  1,13

2,04  /  2,08

-

6.C

1,13  /  1,11

2,0  /  2,11

1,57  /  2,0

1,71  /  1,88

1,0  /  1,25

2,0  /  2,75

-

7.A

1,65  /  1,27

2,26  /  2,45

2,22  /  2,05

1,96  /  2,14

1,22  /  1,09

2,3  /  2,36

2,09  /  2,09

7.B

1,5  /  1,46

2,08  /  2,21

2,08  /  1,88

2,08  /  2,04

1,05  /  1,09

2,13  /  2,0

1,68  / 1,68

7.C

1,14  /  1,0

1,57  /  1,71

2,29  /  2,0

1,57  /  1,57

1,0  / 1,0

2,14  /  2,29

1,57  /  2,14

8.A

1,5  /  1,38

2,19  /  2,44

1,94  / 1,63

1,81  / 2,0

1,19  /  1,25

2,13  /  2,25

1,81  /  1,94

8.B

1,59  /  1,75

3,06  /  2,88

2,82  /  2,44

2,65  /  3,0

1,59  /  1,44

2,53  /  2,81

2,53  /  2,63

8.C

1,0  /  1,0

1,0  /  1,5

2,0  / 2,0

1,0  /  1,0

1,0  / 1,0

2,0  /  2,0

1,0  /  2,0

9.A

-

2,76  /  2,65

2,12  /  1,94

2,24  /  2,35

1,12  /  1,12

1,47  /  1,94

1,82  /  2,29

9.B

-

2,67  /  2,5

2,0  /  2,35

2,07  /  2,25

1,07  /  1,0

1,6  /  1,94

2,0  / 2,0

9.C

-