Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Prihlásenie
Novinky Kontakt Rozvrh Fotoalbum O škole Predmety Magyar Tagozat

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Individuálna logopedická intervencia ILI
Informatika INF
Maďarský jazyk a literatúra MJL
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
NBV/ETV NBV/ETV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PCV
Prierezové témy
Prírodoveda PDA
Prvouka PRV
Regionálna výchova RGV
Rozvíjanie špecifických funkcií RŠF
Rozvoj grafomotorických zručností RGZ
Rozvoj komunikačných schopností RKS
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Slovenský jazyk a slovenská literatúra SJSL
Správanie
Technika TCH
Telesná a športová výchova TSV
Terapeuticko-korekčné cvičenia TKC
Vecné učenie VUC
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2023.0.1383 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.11.2022